UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2014

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
  EIX 0. RECOLZAMENT DE LES POLÍTIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA UPC  
  Com estalviar energia als edificis de la UPC? 1 10 4  
  Com crear documents electrònics accessibles per a tothom 1 12 13,5  
  Desenvolupament d'habilitats i atenció a persones amb discapacitat. Nivell Bàsic 2 18 10  
  El tractament de gènere en els documents de la UPC: orientacions pràctiques 1 10 6  
  La cooperació al desenvolupament humà sostenible a la UPC (LT/DP) 1 8 4  
  Optimització del consum energètic a partir dels conceptes de la factura elèctrica  1 6 4  
  Responsabilitat Social i Econòmica en l'organització d'esdeveniments 1 8 4,5  
  TOTAL 8 72 46  
  EIX 1. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Atenció a l'usuari nivell inicial (I). Formació bàsica en anglès 2013-2014 1 7 20  
  Atenció a l'usuari nivell inicial (II). Formació bàsica en anglès 2013-2014.  5 50 100  
  Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió acadèmica 1 8 7  
  Taller de redacció de documents administratius: certificat i notificacions, conv. i actes reunió 1 4 5  
  Taller de redacció d'informes i propostes de gestió 1 11 5  
  Technical English CEIB  2 10 40  
  Atenció a l'usuari en anglès. Consolidació 1 8 20  
  Communication & Public Relations (LT/DP) 1 10 24  
  Technical English (LT/DP) 1 10 20  
  Emailing & Phoning (LT/DP) 1 11 24  
  Let's Phone! (LT/DP) 1 4 6  
  Phoning (LT/DP) 1 1 12  
  TOTAL 17 134 283  
  EIX 2. NOVA ESTRUCTURA D'ENSENYAMENTS, EEES I EER  
  Sistema de consulta PRISMA 1 18 3  
  Introducció a la gestió administrativa dels estudis de doctorat 1 18 5  
  Planificació i ús adequat dels pòrtics de càrrega de la UPC (LT/DP) 1 5 16  
  Taller: DRAC i la publicació de la recerca 1 8 5  
  Taller: DRAC  i la publicació de la recerca (específica UTGAEIB)  1 8 4  
  TOTAL 5 57 33  
  EIX 3. FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
  Formació bàsica en ús de desfibril·ladors semiautomàtics 27 151 216  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.  9 86 81  
  TOTAL 36 237 297  
  EIX 4. FORMACIÓ MARC LEGISLATIU I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ  
  La nova política europea sobre substàncies químiques: REACH (LT/DP) 1 12 10  
  La gestió econòmica a la UPC: tancament de l'exercici i novetats 2015  1 157 2,5  
  TOTAL 2 169 12,5  
  EIX 5. FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS I EINES TIC  
  Desenvolupament Àgil 1 16 20  
  BBDD Access. Nivell bàsic  1 11 25  
  Introducció a HTML i CSS.  2 36 30  
  Llei orgànica de protecció de dades: estic protegint bé les dades de la universitat?  2 33 12  
  Mesures de seguretat en dispositius mòbils. Estic protegint bé el meu smartphone?  2 17 12  
  Com millorar el posicionament de la UPC als rànquings web 1 13 5  
  Introducció a les xarxes socials i disseny d'estratègies en els Social Media 1 25 4  
  Introducció al desenvolupament d'aplicacions web amb Grails 1 13 5  
  Ús segur d'Internet: mesures bàsiques de seguretat, perills potencials i el seu impacte en l'organització. 2 33 12  
  Com realitzar consultes en BBDD Access  1 11 25  
  Metodologia Kanban per a la gestió de Projeces TIC 1 10 10  
  Introducció al desenvolupament d'aplicacions Javascript amb Angular JS 1 18 20  
  Metodologia OWASP: El teu servidor web és segur? 1 12 10  
  TOTAL 17 248 190  
  EIX 6. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  L'art de formular preguntes efectives i posivies. (LT/DP) 3 56 36  
  Com valorar evo. Estudiants talent INLAB 1 14 2,5  
  Anàlisi i creativitat per trobar solucions efectives. (LT/DP) 2 25 32  
  Desenvolupar la nostra flexibilitat relacional i el seu impacte i influència amb PNL (LT/DP) 1 15 16  
  Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions (LT/DP) 1 11 16  
  Lideratge emocional dels equips: claus per focalitzar el talent i minimitzar les disfuncions (LT/DP) 1 19 16  
  Tècniques de coaching: recursos i eines per a l'autoconeixement (LT/DP) 1 15 20  
  Recursos per afrontar situacions conflictives a la pràctica diària (LT/DP) 1 16 12  
  Habilitats comunicatives per a una comunicació efectiva en entorns digitals (LT/DP) 1 19 12  
  Com ser més efectius a les reunions (LT/DP) 1 11 15  
  TOTAL 13 201 177,5  
  EIX 7. FORMACIÓ I APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ  
  Formació en disseny i documentació de processos 1 5 3,5  
  Anàlisi i interpretació d'estudis estadístics i d'indicadors 1 10 12  
  Taller de disseny i documentació de processos: treballa un procés en el que participes 1 13 7  
  Video digital: conceptes, adquisició, producció i distribució  1 20 12  
  El patrocini com a instrument de comunicació i captació de recursos (LT/DP) 1 4 8  
  Els procediments i protocols als laboratoris i tallers de la UPC (LT/DP) 1 14 8  
  Gestió de revistes en accés obert amb Open Journal Systems (OJS) 1 15 5  
  Les dades als laboratoris: explotació, interpretació i càlcul d'errades (LT/DP) 1 6 16  
  Optimització de la presència a les Xarxes Socials (SMO): millora de la presència i identitat digital de l'organització 1 20 12  
  Taller de millora de processos: millora o actualitza aquells en els que participes.  1 8 5  
  TOTAL 10 115 88,5  
  EIX 8. FORMACIÓ PER A LA E-ADMINISTRACIÓ  
  Actualització de la configuració dels ordinadors per a la signatura electrònica i el certificat digital 1 41 3  
  Formació Bàsica en gestió documental i arxiu.  2 28 8  
  TOTAL 3 69 11  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 111 1.302 1.138,5  
  (LT/DP): Accions formatives obertes per al Lloc de Treball i per al Desenvolupament Professional.
Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball