UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2013

           
  Accions formatives internes Edicions Assistents Hores totals per acció formativa  
  EIX 0. RECOLZAMENT DE LES POLÍTIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA UPC  
  Bones pràctiques en la gestió dels residus de laboratori 3 43 12  
  Com dissenyar i rehabilitar edificis accessibles 1 24 10  
  Com fomentar la implicació de l'alumnat en Cooperació Universitària per al Desenvolupament 1 4 3  
  La cooperació al desenvolupament humà sostenible de la UPC 1 21 3  
  Desenvolupament d'habilitats i atenció a persones amb discapacitat. Nivell bàsic 2 27 10  
  El tractament de gènere en els documents de la UPC: orientacions pràctiques 1 11 4  
  Estalvi energètic als campus de la UPC. Introducció al nou aplicatiu SIRENA 3,0 (basat en Dexcell) 5 75 12,5  
  Guia de biblioteques sostenibles 1 13 24  
  Què pots fer des del teu lloc de treball per introduir la perspectiva de gènere 1 7 4  
  Responsabilitat Social i Econòmica en l'organització d'esdeveniments 1 16 4  
  TOTAL 17 241 86,5  
  EIX 1. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Atenció a l'usuari nivell inicial. Formació bàsica en anglès 2013-2014 5 48 100  
  Atenció a l'usuari nivell inicial. Formació bàsica en anglès 2013-2014 (CEIB) 1 5 24  
  Atenció usuari anglès àmbit gestió acadèmica (CEIB) 1 3 24  
  Expressió escrita i oral en anglès per a l'àmbit de la gestió acadèmica 2 28 14  
  Redacció d'informes en anglès 1 16 4  
  Taller de de redacció d'informes i propostes de gestió 2 21 10  
  Taller de redacció de documents administratius. 1 14 6  
  TOTAL 13 135 182  
  EIX 2. NOVA ESTRUCTURA D'ENSENYAMENTS, EEES I EER  
  Actualització de l'eina de gestió de Títols Universitaris Oficials 1 23 4  
  Taller: DRAC i la publicació de la recerca 1 7 5  
  Gestió de mobilitat a PRISMA 1 22 4  
  Introducció a la gestió administrativa dels estudis de doctorat 2 30 16  
  Introducció a la gestió i l'aplicatiu de Títols Universitaris Oficials de la UPC 2 28 16  
  Introducció a l'aplicatiu geDAD per a la gestió del Document d'Activitats de Doctorand 2 37 4  
  La recerca a la UPC: organització, avaluació i difusió 1 28 3  
  TOTAL 10 175 52  
  EIX 3. FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
  Formació bàsica en ús de desfibril·ladors semiautomàtics 11 76 88  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 7 71 63  
  TOTAL 18 147 151  
  EIX 4. FORMACIÓ MARC LEGISLATIU I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ  
  L'estructura pressupostària de la UPC a SAP 1 130 7  
  Marc i  normatives per a la gestió de personal vinculat a la recerca amb inclusió de noves figures contractuals de la llei de la ciència 1 18 8  
  TOTAL 2 148 15  
  EIX 5. FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS I EINES TIC  
  Aplicatiu fàcil per a la gestió d'espais 1 21 12  
  Bases de dades. Nivell bàsic 1 15 25  
  Com construir i executar MACROS en BBDD Access 1 14 6  
  Com dissenyar FORMULARIS en BBDD Access 1 9 10  
  Com elaborar INFORMES en BBDD Access 1 12 10  
  Com millorar el posicionament de la UPC als rànkings web 1 22 5  
  Com realitzar CONSULTES en BBDD Access 1 19 25  
  Consum responsable dels mòbils corporatius a través de l'eina Gcot 2 25 6  
  Creació de documents electrònics accessibles (MS Office i PDF) 1 17 12  
  Desenvolupament Àgil 1 20 30  
  Estimació i planificació de metodologies Àgils: XP i Scrum 1 18 20  
  Gestió centralitzada de registres de seguretat: LOGS 1 17 6  
  Introducció a les xarxes socials i disseny d’estratègies en els Social Media 1 52 4  
  Introducció a HTML i CSS 1 17 15  
  Introducció al Programa Tempus de gestió de presència 2 102 4  
  Mesures de seguretat en dispositius mòbils. Estic protegint bé el meu smartphone? 2 33 12  
  Mètode Coding Dojo per a la pràctica de les habilitats de programació 1 8 5  
  Metodologia Kanban per a la gestió de projectes TIC 1 20 10  
  Metodologia Scrum per a la gestió d'equips de desenvolupament TIC 1 19 20  
  Millora de la gestió segura de les teves xarxes 1 14 6  
  Nivell II Aplicatiu FÀCIL per a la gestió d’espais i gestió de manteniment preventiu i correctiu 1 11 3  
  Solidworks. Nivell Avançat 1 9 15  
  Tècniques de programació i proves TIC amb eXtreme Programming 1 20 10  
  Ús segur d’Internet: mesures bàsiques de seguretat, perills potencials i el seu impacte an l'organització 2 35 12  
  TOTAL 28 549 283  
  EIX 6. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Anàlisi i creativitat per trobar solucions efectives (LT/DP) 3 38 48  
  Com facilitar un feedback efectiu dins del programa de formació Talent de l'InLab FIB 1 25 4  
  Com valorar l'evolució dels estudiants dins del programa de formació Talent de l'InLab FIB 1 20 4  
  Comunicació i argumentació (LT/DP) 1 18 12  
  Desenvolupar la nostra flexibilitat relacional i el seu impacte i influència amb PNL (LT/DP) 2 21 32  
  Equips en acció: com optimitzar la consecució dels seus resultats (LT/DP) 1 22 20  
  Equips en acció: treballar plegats en un nou equip 2 26 16  
  Generar i mobilitzar aliances (LT/DP) 1 77 4  
  Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions (LT/DP) 3 38 48  
  Habilitats per a una Cibercomunicació efectiva (LT/DP) 1 14 12  
  La màgia dels equips en acció: Som un equip! (LT/DP) 1 13 16  
  L'art de formular preguntes efectives i positives (LT/DP) 3 35 36  
  Lideratge emocional dels equips: claus per focalitzar el seu talent i minimitzar les seves disfuncions (LT/DP) 1 14 16  
  Les oportunitats de millora en el nostre entorn de treball: com millorar els resultats i fer-los visibles (LT/DP) 1 11 16  
  Tractament i resolució de queixes, reclamacions i incidències dels usuaris (LT/DP) 1 12 16  
  TOTAL 23 384 300  
  EIX 7. FORMACIÓ I APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ  
  Anàlisi i interpretació d'estudis estadístics amb el full de càlcul MS Excel aplicat als indicadors de Google Analytics 1 16 30  
  El patrocini com a estratègia de comunicació de marca  1 14 8  
  La redacció i publicació de textos institucionals a les biblioteques UPC 1 21 5  
  Taller de disseny i documentació de processos: crea, millora o actualitza aquells en els que participis 2 26 14  
  Video digital: conceptes, adquisició, producció i distribució 1 8 11  
  Xarxes socials I Principis bàsics per a la coordinació de projectes de potenciació de les relacions Empresa-UPC 1 17 16  
  Xarxes socials II Coordinació de projectes de potenciació de les relacions Empresa-UPC. Nivell Avançat (*) 1 6 4  
  TOTAL 8 108 88  
  EIX 8. FORMACIÓ PER A LA E-ADMINISTRACIÓ  
  Configuració i gestió de votacions electròniques 1 14 6  
  El model d'e-administració a la UPC: Present i futur 3 56 12  
  Formació bàsica en Gestió Documental i Arxiu 4 47 16  
  Suport TIC a la configuarció de votacions electròniques a la UPC 1 8 5  
  TOTAL 9 125 39  
  EIX 9. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS DIRECTIVES PER A CAPS DE PRIMER NIVELL  
  Liderar i dirigir equips en temps de canvi 1 13 20  
  TOTAL 1 13 20  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 129 2025 1216,5  
  (DP): Accions formatives per al Desenvolupament Professional.