UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2016

         
 2016-2017 
 PROGRAMES DE FORMACIÓ   NOMBRE DE CURSOS   NOMBRE D'ASSISTENTS   HORES DE FORMACIÓ 
 Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)  27 311 4.462
 Formació continuada per a la docència  22 421 2.840
 Formació en Atenea i recursos TIC  6 56 271
 Formació en anglès per a la docència  8 74 1.086
 Formació en recerca i transferència de resultats  6 65 342
 Formació en direcció i coordinació  3 31 388
 Formació en extensió universitària  1 2 9
 Formació en prevenció de riscos laborals i en desfibril.ladors  14 65 280
 Total Formació  87 1.025 9.678
 
 ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2016-2017 
 ACTUACIONS   DADES/INDICADORS 
 Projectes iniciativa ICE   Participació en el Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD): 'Propuesta de un marco de referencia competencial del professorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes'. 
 Suport a projectes institucionals   Coordinació amb els centres docents de la UPC (resposta a demandes de col·laboració) 
 Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària 
 Iniciativa UCATx (MOOCs) de la Generalitat de Catalunya 
 STEMcat. Projecte del Departament d'Ensenyament i Universitats per fomentar les vocacions científico-tecnològiques 
 En el marc del tercer pla d'Igualtat, creació de la Xarxa de Mentories (noies universitàries - noies secundària) 
 Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC 
 Altres   Membre individual de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI) 
 Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U) 
 Membre institucional del Grup interuniversitari de Formació Docent (GIFD) 
 Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE) 
 Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 
         
 EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA 
 ACTUACIONS   DADES/INDICADORS 
 ATENEA 
 Dades d'ús    Mitjana de sessions mensuals: 770.021 
 Actuacions de suport al professorat en el seu ús    811 intervencions de suport 
 Migració a ATENEA 6.8 (Moodle 3.2)   Nova versió d’Atenea sobre la base d’una versió de Moodle millorada i més actual, amb més funcionalitats 
 Simplificació de l'ús d'ATENEA   Nova interfície d'usuari i nou disseny gràfic 
 Transferència de notes ATENEA / PRISMA   Nova funcionalitat per als coordinadors d'assignatura per facilitar la gestió de notes a PRISMA 
 Millora de la gestió de grups a l'aula virtual   Nova funcionalitat que permet al professor una gestió més eficaç a l'aula virtual 
 ATENEA mobile app   Adaptació i actualització de l'app 
         
 DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES TIC DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA  
 MOOC UPC  
 Suport MOOC UPC   - Posada en marxa de la nova plataforma MOOC UPC (moodle 3.2)
- Suport al disseny dels cursos següents: "Transició ver un nou model energètic" i "El Lenguaje de la Ingeniería" 
 "LISA" Laboratori Innovació i Suport Audiovisual UPC  Consolidació del projecte LISA (Logo, Llibre estil, Logo 3D, Web, Carta Serveis, Showreel videos realitzats)

- Videos dels MOOC's: Transició vers un nou model energètic i Patents (Kik InnoEnergy)
- Videos: Voluntariat TIC UPC, Curs Formació ICE (Anglès), Màster Iberoamèrica
- Documental: Jornades Reutilitza
- Suport a la Creació de guions audiovisuals
- Gravacions d'actes:(FIB, NEXUS24, Col·laborasciopi.)