UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.3 Recursos d'R+D no competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament no competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018

                             
  Finalitat 2015 2016 2017 2018  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes R+D  7.503.860  1.504.510  9.008.370  9.815.276  5.860.234  15.675.511  6.724.603  879.298  7.603.901  8.245.258  1.624.398  9.869.656  
  Accions complementàries  337.528  -  337.528  419.135  -  419.135  918.440  -  918.440  883.783  -  883.783  
  Càtedres  236.800  -  236.800  391.800  -  391.800  560.267  -  560.267  156.667  -  156.667  
  Serveis científics i tècnics  8.233.940  3.228.335  11.462.275  2.973.023  1.822.744  4.795.768  5.568.642  886.809  6.455.452  7.378.927  2.301.051  9.679.977  
  Altres  2.790.341  -  2.790.341  2.814.454  -  2.814.454  3.611.709  -  3.611.709  3.437.428  -  3.437.428  
  Total  19.102.470  4.732.845  23.835.315  16.413.688  7.682.979  24.096.666  17.383.662  1.766.107  19.149.769  20.102.063  3.925.449  24.027.512  
  Xifres en euros  
   
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat