UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018

                                   
  Via de finançament 2014 2015 2016 2017 2018  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   30.162.211,00  4.785.905,00  34.948.116,00  39.777.384,00  9.254.035,00  49.031.419,00  43.657.011,44  3.635.203,77  47.292.215,21  32.224.021,77  2.501.354,00  34.725.375,77  33.042.891,79  11.654.501,00  44.697.392,79  
  NO COMPETITIU  19.547.278,00  3.951.070,00  23.498.348,00  19.102.470,00  4.732.845,00  23.835.315,00  16.413.687,86  7.682.978,59  24.096.666,45  17.383.661,79  1.766.107,00  19.149.768,79  20.102.062,75  3.925.449,05  24.027.511,80  
  Total  49.709.489,00  8.736.975,00  58.446.464,00  58.879.854,00  13.986.880,00  72.866.734,00  60.070.699,30  11.318.182,36  71.388.881,66  49.607.683,56  4.267.461,00  53.875.144,56  53.144.954,54  15.579.950,05  68.724.904,59  
  Xifres en euros                                  
                                   
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
                                   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
COMPETITIU  0,607 0,676 0,727 0,650 0,622 COMPETITIU  0,55 0,66 0,32 0,59 0,75
NO COMPETITIU 0,393 0,324 0,273 0,350 0,378 NO COMPETITIU 0,45 0,34 0,68 0,41 0,25
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                      
                                   
  COMPETITIU             NO COMPETITIU                  
  2014 2015 2016 2017 2018     2014 2015 2016 2017 2018        
% universitat 86% 81% 92% 93% 74% % universitat 83% 80% 68% 91% 84%        
% ens vinculat 14% 19% 8% 7% 26% % ens vinculat 17% 20% 32% 9% 16%