UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016

                                   
  Via de finançament 2012 2013 2014 2015 2016  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   31.292.679  5.100.588  36.393.267  20.199.997  12.047.257  32.247.255  30.162.211  4.785.905  34.948.116  39.777.384  9.254.035  49.031.419  43.657.011  3.635.204  47.292.215  
  NO COMPETITIU  21.502.192  2.306.427  23.808.619  18.517.250  4.360.912  22.878.161  19.547.278  3.951.070  23.498.348  19.102.470  4.732.845  23.835.315  16.413.688  7.682.979  24.096.666  
  Total  52.794.871  7.407.016  60.201.887  38.717.247  16.408.169  55.125.416  49.709.489  8.736.975  58.446.464  58.879.854  13.986.880  72.866.734  60.070.699  11.318.182  71.388.882  
  Xifres en euros                                
                                   
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
                                   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
COMPETITIU  0,593 0,522 0,607 0,676 0,727 COMPETITIU  0,69 0,73 0,55 0,66 0,32
NO COMPETITIU 0,407 0,478 0,393 0,324 0,273 NO COMPETITIU 0,31 0,27 0,45 0,34 0,68
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                                
                                 
  COMPETITIU             NO COMPETITIU                
  2012 2013 2014 2015 2016     2012 2013 2014 2015 2016      
% universitat 86% 63% 86% 81% 92% % universitat 90% 81% 83% 80% 68%      
% ens vinculat 14% 37% 14% 19% 8% % ens vinculat 10% 19% 17% 20% 32%