UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.1 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes

Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2015

           
  CONCEPTE IMPORT  
  Convenis 10.857.425,12  
  Serveis 2.239.662,87  
  Propietat Industrial 192.248,75  
  Formació 2.551.981,97  
  Programes Nacionals 11.764.642,50  
  Programes Europeus 13.541.234,74  
  Altres ingressos i subvencions 3.519.652,65  
  Total Ingressos 44.666.848,60  
  Ingressos per transferències a tercers 16.855.009,91  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 61.521.858,51  
  Projectes competitius 147.907,00  
  Projectes no competitius 2.069.331,00  
  INGRESSOS CESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 2.217.238,00  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 63.739.096,51