UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                       
  Nom programa 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  4  2  6  2  6  8  6  1  7  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  1  2  3  2  4  6  2  4  6  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  1  2  3  1  -  1  7  6  13  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  6  14  20  4  12  16  20  34  54  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  2  3  5  3  7  10  5  3  8  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  4  6  10  3  -  3  6  6  12  
  Doctorat en Urbanisme  7  7  14  1  3  4  9  2  11  
  TOTAL  25  36  61  16  32  48  55  56  111  
  2. CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  2  -  2  1  4  5  -  3  3  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  1  5  6  -  2  2  2  3  5  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  3  2  5  2  4  6  4  3  7  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  4  3  7  3  10  13  7  6  13  
  Doctorat en Fotònica  5  9  14  3  14  17  4  11  15  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  5  9  14  7  10  17  2  5  7  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  3  6  3  3  6  3  1  4  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  -  2  2  3  1  4  1  1  2  
  TOTAL  23  33  56  22  48  70  23  33  56  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  4  13  17  1  7  8  2  12  14  
  Doctorat en Ciències del Mar  4  4  8  4  5  9  5  2  7  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1  1  2  1  2  3  1  2  3  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  2  1  3  4  6  10  4  7  11  
  Doctorat en Enginyeria Civil  5  6  11  6  5  11  1  11  12  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  3  5  8  4  11  15  2  4  6  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  4  3  7  4  3  7  4  7  11  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  3  3  -  -  -  1  4  5  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval  -  1  1  1  1  2  1  8  9  
  TOTAL  23  37  60  25  40  65  21  57  78  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  2  6  8  10  11  21  15  29  44  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  4  6  -  9  9  2  15  17  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  3  6  -  4  4  -  10  10  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  5  5  10  2  8  10  -  10  10  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  3  -  3  2  5  7  5  7  12  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  3  2  5  4  2  6  10  21  31  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  -  8  8  2  7  9  1  6  7  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  3  7  10  2  8  10  8  12  20  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -  5  5  2  4  6  1  5  6  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  3  4  -  6  6  -  6  6  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  3  3  1  -  1  1  -  1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  4  2  6  8  -  8  2  1  3  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  1  2  -  -  -  1  6  7  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  Doctorat en Sostenibilitat  2  6  8  2  6  8  4  6  10  
  Erasmus Mundus Doctoral Degree in Advanced Materials and Engineering  -  -  -  -  -  -  4  1  5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  TOTAL  29  55  84  35  70  105  54  138  192  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  4  21  25  5  17  22  6  31  37  
  Doctorat en Computació  2  8  10  1  4  5  2  6  8  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  1  11  12  1  10  11  -  24  24  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  1  5  6  -  4  4  2  9  11  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  2  3  1  4  5  1  7  8  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  7  25  32  7  10  17  6  25  31  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  -  -  -  -  -    -  1  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  1  1  -  3  3  1  -  1  
  TOTAL  16  73  89  15  52  67  18  104  122  
  TOTAL UPC  116  234  350  113  242  355  171  388  559  
  Dades a març 2017