UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

               
  TITULATS 2014-2015  
  Unitat responsable Nom de l'estudi Dones Homes Total % titulats amb una estada a l'estranger  
  200 FME Estadística i investigació operativa  20  14  34 5,9%  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  7  8  15 0,0%  
  210 ETSAB Arquitectura, energia i medi ambient  15  15  30 0,0%  
  Gestió i valoració urbana  11  9  20 0,0%  
  Paisatgisme  12  7  19 10,5%  
  Tecnologia a l'arquitectura  23  24  47 0,0%  
  Teoria i història de l'arquitectura  5  2  7 0,0%  
  Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  15  18  33 0,0%  
  Urbanisme  13  5  18 0,0%  
  220 ETSEIAT Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  1  11  12 0,0%  
  Enginyeria d'organització  5  9  14 0,0%  
  Enginyeria industrial  1  6  7 57,1%  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació  -  8  8 12,5%  
  Enginyeria electrònica  1  31  32 6,3%  
  Enginyeria telemàtica  1  1  2 0,0%  
  Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  2  14  16 0,0%  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  2  5  7 0,0%  
  Fotònica  5  19  24 0,0%  
  Tecnologies de la informació i la comunicació  3  2  5 0,0%  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica  2  18  20 25,0%  
  Ciència i enginyeria de materials  2  5  7 0,0%  
  Enginyeria biotecnològica  1  -  1 0,0%  
  Enginyeria d'automoció  -  10  10 0,0%  
  Enginyeria d'organització  2  10  12 8,3%  
  Enginyeria nuclear  1  1  2 0,0%  
  Enginyeria química   3  6  9 0,0%  
  Erasmus Mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (AMASE)  5  6  11 63,6%  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  4  21  25 0,0%  
  Logística, transport i mobilitat  6  8  14 0,0%  
  Polímers i biopolímers  1  1  2 0,0%  
  Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals  7  5  12 0,0%  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  6  14  20 0,0%  
  Enginyeria ambiental  5  4  9 0,0%  
  Enginyeria civil  2  9  11 9,1%  
  Enginyeria de camins, canals i ports  8  18  26 88,5%  
  Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  7  13  20 0,0%  
  Enginyeria estructural i de la construcció  4  12  16 0,0%  
  Enginyeria geològica i de mines  1  9  10 0,0%  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  -  4  4 0,0%  
  Mètodes numèrics en enginyeria  1  6  7 0,0%  
  270 FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes  -  3  3 0,0%  
  European Master in Distributed Computing  1  3  4 0,0%  
  Enginyeria informàtica   2  7  9 0,0%  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  3  3  6 0,0%  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  6  6 0,0%  
  Innovation and Research in Informatics (MIRI)  5  21  26 3,8%  
  Intel·ligència artificial  1  14  15 0,0%  
  Tecnologies de la informació  -  2  2 0,0%  
  290 ETSAV Intervenció sostenible en el medi construït  10  8  18 0,0%  
  300 EETAC Ciència i tecnologia aeroespacial  2  11  13 15,4%  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  3  15  18 11,1%  
  310 EPSEB Edificació  11  20  31 3,2%  
  320 EET Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  3  -  3 0,0%  
  Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  -  1  1 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria de mines  1  7  8 0,0%  
  Enginyeria dels recursos naturals  6  4  10 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  3  3 0,0%  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió  11  7  18 0,0%  
  390 ESAB Agricultura per al desenvolupament  5  2  7 0,0%  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -  1  1 0,0%  
  Sistemes agrícoles periurbans  1  2  3 0,0%  
  Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  1  4  5 0,0%  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  24  38  62 0,0%  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  6  6  12 16,7%  
  Sostenibilitat  3  4  7 28,6%  
  Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació  1  2  3 0,0%  
  820 EUETIB Enginyeria de l'energia  5  24  29 10,3%  
  860 EEI Enginyeria del cuir  1  -  1 0,0%  
  TOTAL    316  606  922 6,6%