UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.12 Dades globals dels resultats acadèmics dels estudis de grau a la UPC

Descripció: Evolució de la matrícula i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics. Aquests resultats tenen en compte tant el resultats acadèmics de les titulacions de grau de centres propis com els resultats academics obtinguts a les titulacions de grau dels centres adscrits.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

CENTRES PROPIS i ADSCRITS
                             
      Any acadèmic  
  2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  DADES MATRÍCULA Nous (1) TC 1.461 4.334 5.795 1.364 4.223 5.587 1.267 3.784 5.051  
  TP 55 260 315 58 248 306 53 215 268  
  Total 1.516 4.594 6.110 1.422 4.471 5.893 1.320 3.999 5.319  
  Estudiantat total 5.064 14.818 19.882 5.658 16.691 22.349 5.869 17.008 22.877  
  EETC 4.321 12.334 16.655 4.898 13.990 18.888 4.922 14.061 18.983  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase Inicial
Nous TC 1.461 4.334 5.795 1.364 4.223 5.587 1.267 3.784 5.051  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 41,5% 33,3% 35,4% 39,9% 33,6% 35,1% 45,6% 36,1% 38,5%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 36,9% 38,8% 38,4% 36,9% 36,6% 36,7% 33,3% 36,9% 36,0%  
  No Aptes % de no aptes 1r any 7,9% 11,4% 10,6% 9,7% 13,0% 12,2% 8,0% 11,3% 10,5%  
  % de no aptes Fase Inicial 5,5% 7,7% 7,1% 5,5% 8,6% 7,8% 5,5% 7,2% 6,8%  
  Altres(2) 8,2% 8,7% 8,6% 8,1% 8,2% 8,1% 7,5% 8,5% 8,3%  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase No Inicial
Taxa de rendiment 85,5% 82,4% 83,2% 81,2% 76,9% 78;0% 82,2% 78,3% 79,3%  
  Taxa d'èxit 86,9% 84,5% 85,2% 84,0% 80,8% 81,7% 85,1% 82,0% 82,8%  
  Mitjana crèdits matriculats 49,47 46,79 47,50 51,94 50,29 50,71 50,32 49,60 49,79  
  (1) Es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis per primera vegada via preinscripció universitària o que ha realitzat un trasllat d'un estudi de grau a un altre grau.      
  (2) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.      
                             
                         
      2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  TITULATS Nombre de titulats Estudis de Grau 696 1.170 1.975 3.025  
  Estudis de 2n cicle 567 490 468 502  
  Estudis de 1r i 2n cicle 1.533 1.384 1.450 1.322  
  Estudis de 1r cicle 1.134 612 352 603  
  Mitjana de permanència Estudis de Grau - - 4,41 4,75  
  TAXES RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(3) Estudis de Grau - - 47,0% 35,5%  
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau 97,0% 97,4% 94,0% 91,9%  
  Taxa d'abandonament (%)(3) Estudis de Grau - - 24,9% 35,5%  
  (3) Les taxes de graduació i abandonament es calculen sobre la cohort de nou accés a la titulació de l'any n (n correspón a a durada teòrica de la titulació), i fins el curs 2013-14 no es podran obtenir.