UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Telemàtica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2424284326
Homes  101123125141109
Total  125147153184135
EETC  94,591,699,9133,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.6705.4945.993,57.983,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.733,54.3984.931,56.955,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  569778687753,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  250,5240253,5142-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  11778121,5132,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,444,343,143,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,5%82,7%81,2%85,7%85,4%
Taxa de rendiment (%)  75,6%79,9%77,5%83,2%82,9%
Taxa d'abandonament (%)  56,2%44,4%51,5%54,5%34,4%
Taxa de graduació (%)  12,3%25%24,2%5,7%28,1%
Taxa d'eficicència (%)  88,4%82%83,5%90,4%86,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  34-47
Homes  3121141417
Total  3425141824
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5958535552
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54556
No Doctor  33333
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12233
No Doctor  252610
Altres  Doctor 111--
No Doctor  1--2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78,6%77,2%77,5%73,7%68,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,3%9,8%10,1%9,3%9,4%
No Doctor  9,1%9%8,1%8,3%7,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,4%0,5%1%3,1%3,4%
No Doctor  1%3%3,1%5,3%10,7%
Altres  Doctor 0,3%0,4%0,2%--
No Doctor  0,2%--0,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  1,8%4,7%4,3%8,9%15,3%
Tram VIU  96,9%93%92,2%90,8%82,7%
Tram NO VIU  1,3%2,2%3,5%0,2%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  27,4%29%27%30,2%34,7%
Tram VIU  58%57,5%57,7%58,8%45%
Tram NO VIU  14,6%13,6%15,4%11%20,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,652%3,549,6%3,638,8%3,642,4%3,526,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  449,5%3,945,4%438,7%3,834,4%3,821,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,420%3,528,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,432%4,528,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%32%100%28,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%32%100%28,6%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92%100%95,2%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  60%100%38,1%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,2100%5,2100%5,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,8100%4,9100%6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).