UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Sist. Telecomunicació i Eng. Telemàtica)

Centre Docent:
Tipus titulació: Grau
Nombre de crèdits:

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120100100100100
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  59,2%75%44,2%48,3%50%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%324%308,3%328,3%408%
Nota de tall (assignació juliol)  55555,4
Via Accés  PAU o assimilats  72,3%79,2%73,7%76%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1%---
CFGS o assimilats  12,9%7,9%14,7%17%-
PAU amb carrera començada  11,9%11,9%9,5%7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  3%-1%--
Altres vies  --1%--
Nota Accés 5-6  26,7%19,8%19%15%-
6-7  16,8%21,8%20%19%-
7-8  19,8%16,8%17,9%24%-
8-9  19,8%15,8%20%18%-
>9  16,8%25,7%23,2%24%-
Preferència 1a  87,1%87,1%81,9%88,9%-
2a  10,9%5,9%14,9%7,1%-
3a  -3%1,1%1%-
4a  2%1%1,1%1%-
5a  -3%-2%-
6a  --1,1%--
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  187927-
Homes  63696795-
Total  817676122-
Estudiantat TOTAL Dones  26151234-
Homes  809493153-
Total  106109105187-
EETC  75,276,992,4136,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.5124.615,55.5418.166-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.1382.953,53.8015.832-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0381.2181.3561.602-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  234330264504-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  102114120228-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,642,344,743,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  10262918687
% Aptes FI tp  21,6%22,6%25,3%15,1%20,7%
% Aptes FI tp+1  31,4%35,5%30,8%43%18,4%
% No Aptes 1r  17,6%14,5%15,4%16,3%6,9%
% No Aptes FI  8,8%6,4%13,2%4,6%-
Altres (2)  20,6%17,7%15,4%20,9%54%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3032353133
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11122
No Doctor  21222
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1132
No Doctor  -1415
Altres  Doctor 21---
No Doctor  11---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 85,4%88,2%81,7%81,2%78,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,2%5,9%6,6%6,6%5,6%
No Doctor  6,2%3%6,6%5,5%3,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,9%0,3%2,2%3,4%
No Doctor  -0,7%4,8%4,4%9%
Altres  Doctor 2%0,6%---
No Doctor  2,3%0,5%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,5%2,3%6,6%6,6%12,4%
Tram VIU  94,5%96,4%92,3%88,9%87,6%
Tram NO VIU  -1,3%1%4,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  28,9%23,4%29,8%27,6%29,4%
Tram VIU  54%60,7%58%61,2%60,9%
Tram NO VIU  17%15,9%12,1%11,2%9,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,339,2%3,658,1%3,551,1%3,636%3,541,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,838,4%453,1%3,946,2%3,936,5%3,734,4%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).