UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del ProducteGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaMàster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial TOTAL CENTRE
Oferta de places  2015-2016 -50200---30 280
2014-2015 -50200---30 280
2013-2014 -50200---- 250
2012-2013 -50200---30 280
2011-2012 -40200---- 240
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2015-2016 -2867---43 138
2014-2015 -1588---43 146
2013-2014 -1785---- 102
2012-2013 -3498---19 151
2011-2012 -30108---- 138
Estudiantat NOU  2015-2016 -521029214219 245
2014-2015 -587315286724 265
2013-2014 -559591879- 256
2012-2013 -62221---9 292
2011-2012 -45210---- 255
Estudiantat TOTAL  2015-2016 -1481679812041240 985
2014-2015 -15211411213042629 963
2013-2014 -1451521071033877 901
2012-2013 -1182021061022859 822
2011-2012 -691458683238- 621
Estudiantat TITULAT  2016-2017 ------- 0
2015-2016 6514-17165612 180
2014-2015 526-1424493 148
2013-2014 386-171042- 113
2012-2013 19--91715- 60
Taxa d'abandonament  2015-2016 21,9%51,1%-----
2014-2015 19,6%43,8%-----
2013-2014 28,8%--43,1%45,5%44,8%-
2012-2013 -------
2011-2012 -------
Taxa de graduació  2015-2016 40,6%17%-----
2014-2015 46,7%21,9%-----
2013-2014 40,9%--46,4%55,8%31,9%-
2012-2013 -------
2011-2012 -------
Taxa d'eficiència  2015-2016 92,8%89,1%-88,5%91,7%87,1%100%
2014-2015 94,3%95%-92,1%94,1%91,6%96,4%
2013-2014 97,2%98%-92,4%97,9%92%-
2012-2013 97,5%--96,5%97,8%98,2%-
2011-2012 -------

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2016-2017 68271028 133
2015-2016 7030831 139
2014-2015 7532427 138
2013-2014 7835523 141
2012-2013 7739626 148
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2016-2017 --------- 0
2015-2016 13863312101371 139
2014-2015 13883512132281 138
2013-2014 14183711153241 141
2012-2013 1379437193263 148
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 0 0
2015-2016 39 39
2014-2015 46 26
2013-2014 36 25
2012-2013 48 48
  • ND= No disponible
  • * Dades disponibles properament
  • PDI en 1a.assignació. La categoria Altres inclou: emèrits, lectors, visitants i altres categories de professorat
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PDI El suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis generals) per al desenvolupament de l'activitat docent  ----326,4%
La coordinació docent entre assignatures a les titulacions en què participeu  ----2,527,1%
Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d'informació  ----3,226,4%
El perfil d'ingrés dels estudiants  ----2,727,1%
El treball i la dedicació dels estudiants  ----2,726,4%
Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu  ----3,327,1%
L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes)  ----2,927,1%
L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc. )  ----3,326,4%
L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM  ----3,122,9%
Els recursos docents disponibles  ----2,926,4%
El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació  ------
L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris  ----2,926,4%
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència  ----326,4%
La utilitat de les tutories (si escau)  ----3,215,3%
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels graus (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ----3,125%
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels màsters (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ----3,710,4%
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PAS Crec que els usuaris dels serveis de l'Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra feina
Estudiantat  ----2,937%
PDI  ----3,434%
PAS  ----3,244%
Altres usuaris/usuàries externs  ----3,524%
Es produeix una bona coordinació entre els diferents serveis i unitats de l'Escola/Facultat  ----2,446%
Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d'administració i serveis pel que fa a (no responguis si les teves tasques no hi tenen relació):
L'aplicació de les normatives acadèmiques  ----3,320%
La planificació acadèmica  ----327%
La gestió dels procediments acadèmics  ----3,224%
En general estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola/Facultat  ----3,646%
En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola/Facultat  ----3,846%
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

2009-2010 2012-2013 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Centre (2) Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...)  ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …)  ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant  ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...)  ------
La utilitat de les tutories  ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...)  ------
Valoració global dels serveis que reps  ------