UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Grau en Enginyeria de MaterialsGrau en Enginyeria en Tecnologies IndustrialsGrau en Enginyeria QuímicaErasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2009)Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2009)Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)Màster en Cadena de Subministrament, Transport i MobilitatMàster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009)Màster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)Màster en Enginyeria BiotecnològicaMàster en Enginyeria d'AutomocióMàster en Enginyeria d'OrganitzacióMàster en Enginyeria IndustrialMàster en Enginyeria NuclearMàster en Enginyeria QuímicaMàster en Logística, Transport i MobilitatMàster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals TOTAL CENTRE
Oferta de places 2015-2016 404507515---3060-30-30504002050-30 1280
2014-2015 4045075-1515-406030--40603003060-30 1245
2013-2014 4045075-153040-30-4060-30605030 950
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters) 2015-2016 3459495----6454-27-52674932063-49 1612
2014-2015 37635102----9643-39-86853241773-41 1578
2013-2014 3463494-NDND-48-29--4560-7222938 1040
Estudiantat NOU 2015-2016 47465846---2523-17-27263052137-25 1108
2014-2015 4945275816--4218-23-41572492038-19 1107
2013-2014 4546178-1212-26-13--2732-8181922 773
Estudiantat TOTAL 2015-2016 1252.087268645-6941228-79915333276643 3495
2014-2015 1222.0172629591356718152318010024930552445 3194
2013-2014 971.764229-14161542-32-75057-23294853 2476
Estudiantat TITULAT 2014-2015 43174112510515-7-11012-291412 485
2013-2014 -15212---89-9-6-3-1442218 257
2012-2013 ----15210--4-12---14-2330 110
Taxa d'abandonament 2015-2016 66,7%14,6%43,2%----30,8%-38,5%--25,9%12,5%-0%35,3%5,3%4,5%
2014-2015 69%12,1%47,4%------28,6%--4,2%7,7%--21,4%20,8%-
2013-2014 -----ND40%--33,3%-14,3%-----12,5%11,1%
Taxa de graduació 2015-2016 17,9%60,2%45,7%----57,7%-15,4%--37%43,8%-87,5%41,2%57,9%50%
2014-2015 0%58,2%38,5%----87,5%-64,3%--33,3%34,6%--28,6%54,2%-
2013-2014 -----ND22,5%--26,7%-71,4%-----71,9%77,8%
Taxa d'eficiència 2015-2016 82,8%86,1%84,7%----97,1%99,2%100%99,3%-96,9%99,4%99,9%97,3%97,8%92,3%100%
2014-2015 100%90,3%91,9%---92,3%98,5%-96,6%--96%96,9%-100%100%92,3%96,8%
2013-2014 -97,2%97,2%--ND88,9%101,7%-95,5%-94,6%-100%-100%99,1%96,8%100%

PDI Permanent DoctorPDI Permanent No DoctorPDI No Permanent DoctorPDI No Permanent No Doctor TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2015-2016 216521108 350
2014-2015 21551989 328
2013-2014 22072282 331
Catedràtics universitatTitulars universitatTitulars escoles universitàriesAgregatCatedràtic contractatCol·laborador PermanentAjudantAssociatAltres TOTAL
PDI en 1ª assignació 2015-2016 3911015421521207 350
2014-2015 431081511167956 328
2013-2014 4811234811511858 331
Incoming Outgoing
Estudiantat de mobilitat 2015-2016 279 223
2014-2015 214 300
2013-2014 238 370
  • ND= No disponible
  • * Dades disponibles properament
  • PDI en 1a.assignació. La categoria Altres inclou: emèrits, lectors, visitants i altres categories de professorat

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PDI El suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis generals) per al desenvolupament de l'activitat docent ------
La coordinació docent entre assignatures a les titulacions en què participeu ------
Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d'informació ------
El perfil d'ingrés dels estudiants ------
El treball i la dedicació dels estudiants ------
Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu ------
L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes) ------
L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc. ) ------
L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM ------
Els recursos docents disponibles ------
El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació ------
L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris ------
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència ------
La utilitat de les tutories (si escau) ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels graus (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau) ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels màsters (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau) ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PAS Crec que els usuaris dels serveis de l'Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra feina
Estudiantat ------
PDI ------
PAS ------
Altres usuaris/usuàries externs ------
Es produeix una bona coordinació entre els diferents serveis i unitats de l'Escola/Facultat ------
Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d'administració i serveis pel que fa a (no responguis si les teves tasques no hi tenen relació):
L'aplicació de les normatives acadèmiques ------
La planificació acadèmica ------
La gestió dels procediments acadèmics ------
En general estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola/Facultat ------
En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola/Facultat ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).