UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Grau en MatemàtiquesMàster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 554433 132
2021-2022 504030 120
2020-2021 504030 120
2019-2020 504030 120
2018-2019 504030 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 15711692 365
2021-2022 13410460 298
2020-2021 1586956 283
2019-2020 1128290 284
2018-2019 877793 257
Estudiantat NOU  2022-2023 723640 148
2021-2022 674535 147
2020-2021 644535 144
2019-2020 644948 161
2018-2019 693839 146
Estudiantat TOTAL  2022-2023 2989952 449
2021-2022 28410750 441
2020-2021 29211048 450
2019-2020 2829869 449
2018-2019 2838458 425
Estudiantat TITULAT  2021-2022 494027 116
2020-2021 573231 120
2019-2020 452749 121
2018-2019 442936 109
2017-2018 484018 106
Taxa d'abandonament  2021-2022 19,6%6,1%14,3%
2020-2021 21%2,6%6,2%
2019-2020 27,4%0%2,6%
2018-2019 21%5,3%0%
2017-2018 29%12,8%0%
Taxa de graduació  2021-2022 71,4%67,4%74,3%
2020-2021 68,4%63,2%89,6%
2019-2020 64,5%80,6%89,7%
2018-2019 66,1%89,5%64,3%
2017-2018 53,6%74,4%84,4%
Taxa d'eficiència  2021-2022 92,4%93,3%96,1%
2020-2021 90%92,8%97,2%
2019-2020 90,5%94,6%96,4%
2018-2019 90,2%96,5%93,6%
2017-2018 94,1%97,3%93,5%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 17-71 25
2020-2021 351102 48
2019-2020 18-52 25
2018-2019 20-51 26
2017-2018 20-42 26
Catedràtics universitat Titulars universitat Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 6101--53 25
2020-2021 916722102 48
2019-2020 7101--61 25
2018-2019 6131--6- 26
2017-2018 5141--6- 26
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 21 11
2019-2020 31 9
2018-2019 38 9
2017-2018 29 17
2016-2017 35 17
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç