UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2019-2020

INSTITUCIONALS                
2016 2017 2018 2019 2020 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 12 12 14 15 14
TITULACIONS                
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres 34 convenis amb 36 universitats 48 convenis amb 33 universitats 49 convenis amb 30 universitats i 13 països 50 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats i 15 països 56 convenis de doble titulació internacional amb 34 universitats i 15 països  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) ND 125 115 ND 89  
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 7 7 6 5 6
Doctorat 7 7 7 7 4
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Grau - 2 3 3 3
Màster 21 23 24 24 22
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   16,4% 17,6% 19,2% 20,0% 22,7%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup 89
ESTUDIANTAT                 
Estudiantat internacional 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 999 1.099 1.214 1.265 1.282
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 220 82 115 157 207
Màster 1.382 2.134 1.650 1.704 1.685
Doctorat 1.151 1.118 979 1.194 1.151
             
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 202 251 256 244 236
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 53 25 40 56 70
Màster 877 1.031 1.484 1.487 1.457
Doctorat 975 954 979 992 966  
Mobilitat internacional 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 15 17 32 29 26
 
Convenis Bilaterals 263 250 282 293 257
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) 16 - - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) - - - - -
Erasmus + (estudis) 922 1.049 1.015 976 951
Erasmus + (pràctiques) 3 9 4 1 2
Altres programes de pràctiques no ERASMUS - 1 - - -
Erasmus Mundus - 1 - - -
Ciències sense fronteres 39 - - - -
Amèrica llatina 1 - - - -
Visitant 65 40 57 87 -
Altres programes 28 23 28 40 27
TOTAL 1.352 1.390 1.418 1.426 1.263
     
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 291 342 357 336 367
 
CINDA 0 8 0 2 1
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) - - - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) - - - - -
Erasmus + (estudis) 1.009 970 1.024 827 844
Erasmus + (pràctiques) 30 40 33 32 69
Altres programes de pràctiques no ERASMUS 12 11 4 13 15
Erasmus Mundus - - - - -
Altres programes  8 14 18 25 22
TOTAL 1.350 1.385 1.436 1.235 1.318
             
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 24,15% 31,69% 27,81% 24,71% 26,84%
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 23,10% 14,87% 16,45% 19,13% 25,00%
Màsters 13,55% 18,33% 23,34% 18,72% 15,81%
RECERCA                
2015 2016 2017 2018 2019 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 206 205 229 236 216  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 115 109 109 82 97  
No competitius 92 86 51 59 80  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 41,19% 48,70% 45,94% 24,09% 38,76%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 20 20 11 16 12  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 115 109 109 82 97  
Participants 216 370 288 278 264  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   21 25 26 26 13
     
    2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 146 104 83 101 82  
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC  
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat.   
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.  
PERSONAL                
Personal Docent i Investigador (professorat) 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 94 104 106 122 141
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) 68 63 65 71 76
             
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal Docent i Investigador (professorat) 2015 2016 2017 2018* 2019*
Mobilitat del PDI (només es comptabilitzen estades iguals o superiors a 5 dies) Número d'estades de PDI que ha realitzat una mobilitat 359 687 645 1311 593
Estada de 5 a 9 dies 61,0% 77,7% 62,0% 52,3% 50,4%
Estada de 10 a 30 dies 21,2% 20,5% 24,5% 15,8% 8,6%
Estada de més de 30 dies 17,8% 1,7% 13,5% 9,2% 5,7%
* Estan inclosos els permisos per estudis, el pla de mobilitat i resta de viatges del PDI
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   5 7 16 9 9
Mobilitat in   14 33 60 ND ND
Mobilitat out   9 27 27 ND 29*
* només internacional
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                
2016 2017 2018 2019 2020 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 50 55 59 53 32
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 3 4 5 3 En stand by per covid19  
PDI 32 25 30 33  
Estudiants 131 128 94 81  
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals