UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2019

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC (només personal administració i serveis) 2.293  
  Servidors 920  
  Línies de telefonia fixa 5.737  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.204  
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC (només aules informàtiques)                130    
  Nombre d'usuaris diferents que es connecten a la wifi anualment (inclou eduRoam i convidats)            54.441    
  Nombre d'usuaris UPC diferents que es connecten a la wifi anualment            25.897    
  Mitjana sessions mensuals plataforma docència virtual institucional (Atenea, curs 2018-2019)       1.209.114    
  Percentatge d’accessos dispositius mòbils plataforma docència virtual (Atenea, curs 2018-2019) 29,48%  
         
     
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de grups de recerca que disposen d'una pàgina web institucional (Genweb publicats)                  96    
         
     
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Bústies de correu personal UPC (PDI i PAS) a infraestructura UPC             5.175    
         
     
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Nombre de tiquets tractats mensualment (ATIC) 2.837  
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari  A1 Infraestructures de comunicacions    
  A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament    
   B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari  B1 Plataforma identitat UPC    
  B2 Llicències de programari    
  B3 Plataformes de programari    
  B4 Seguretat TIC    
       B5 DevOps. Eines pel desenvolupaments de programari  
   C. Serveis del lloc de treball  C1 Estacions de treball informàtiques    
  C2 Impressió    
  D. Sistemes d’informació per a la gestió
     universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència    
  D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència    
  D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial    
  D4 Aplicacions de gestió de personal    
  D5 Aplicacions de gestió de les TIC    
  D6 Aplicacions de Biblioteques    
  D9 Altres aplicacions de gestió universitària    
  E. Serveis per a la docència E1 Espais virtuals d'aprenentatge    
  E2 Gestió d'aules i laboratoris docents    
  E3 Producció audiovisual    
  G. Serveis per a la comunicació
     i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda    
  G2 Llistes de distribució de correu - myList    
  G3 Eines col·laboratives    
  G4 Serveis web    
  G5 Serveis de telefonia    
  G6 Repositoris de fitxers    
         
       
         
  PRINCIPALS projectes de 2019 i nous serveis  
  Migració a Google Suite (correu, agenda, calendari, ...)  
  Elaboració del Pla Estratègic de les TIC (dins Pla d’actuacions 2018-2021)  
  Desplegament del nou gestor documental consorciat  
  Desplegament del nou CRM UPC  
  Millores a la gestió de la seguretat  
  Desplegament de la nova videoteca UPC  
  Continua el desenvolupament del nou sistema gRDI per a la gestió de projectes de recerca  
  Inici del desenvolupament de la UPC Student App  
  Nova versió de Timesheets per a la gestió de projectes de recerca  
  Continua el desenvolupament del nou sistema de gestió de la identitat UPC  
         
         
         
  PRINCIPALS Inversions de 2019 en infraestructures TIC  
  Pla de renovació d'infraestructures TIC (PlaTIC)  
  Renovació d’equips Serveis Generals i Rectorat  
  Renovació d'infraestructures del CPD: Virtualitzadores, Equips de comunicació, Emmagatzemament.  
  Dades actualitzades a 10/07/2020