UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2018

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC (només personal administració i serveis) 2.476  
  Servidors 887  
  Línies de telefonia fixa 5.706  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.204  
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC (només aules informàtiques)                    135    
  Nombre d'usuaris diferents que es conecten a la wifi anualment (inclou eduRoam i convidats)               72.911    
  Nombre d'usuaris UPC diferents que es conecten a la wifi anualment               32.248    
  Mitjana sessions mensuals plataforma docència virtual institucional (Atenea, curs 2018-2019)             951.445    
  Percentatge d’accessos dispositius mòbils plataforma docència virtual (Atenea, curs 2018-2019)  38,26%       
         
     
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de grups de recerca que disposen d'una pàgina web institucional (Genweb publicats)                      90    
         
     
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Bústies de correu personal UPC (PDI i PAS)                 5.028    
         
     
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Nombre de tiquets tractats mensualment (ATIC) 2.417  
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari  A1 Infraestructures de comunicacions    
  A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament    
   B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari  B1 Plataforma identitat UPC    
  B2 Llicències de programari    
  B3 Plataformes de programari    
  B4 Seguretat TIC    
  B5 DevOps. Eines pel desenvolupaments de programari    
   C. Serveis del lloc de treball  C1 Estacions de treball informàtiques    
  C2 Impressió    
  D. Sistemes d’informació per a la gestió
     universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència    
  D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència    
  D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial    
  D4 Aplicacions de gestió de personal    
  D5 Aplicacions de gestió de les TIC    
  D6 Aplicacions de Biblioteques    
  D9 Altres aplicacions de gestió universitària    
  E. Serveis per a la docència E1 Espais virtuals d'aprenentatge    
  E2 Gestió d'aules i laboratoris docents    
  E3 Producció audiovisual    
  G. Serveis per a la comunicació
     i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda    
  G2 Llistes de distribució de correu - myList    
  G3 Eines col·laboratives    
  G4 Serveis web    
  G5 Serveis de telefonia    
  G6 Repositoris de fitxers    
         
       
         
  PRINCIPALS projectes i nous serveis  
  S’inicia l’elaboració del Pla Estratègic de les TIC (dins Pla d’actuacions 2018-2021)  
  S’inicia el UPC Student Journey com canal principal per donar suport als estudiants durant tota la seva relació amb la UPC  
  Renovació tecnològica del gestor documental (consorciat CSUC)  
  Implantació Customer Relationship Management per millorar captació d’estudiants i promoció d’estudis grau i màster  
  Digitalització dels expedients de personal  
  Implantació nou sistema de Single Sign-On a la UPC (adAS)  
  Nou servei de suport a la creació de material audiovisual  
  Nou sistema Atenea-TFE per donar suport als processos de gestió dels treballs de final d’estudis  
  Nou sistema Atenea-PhD per donar suport a l’estudiantat de doctorat en els lliuraments del doctorat  
  Continua el desenvolupament del nou sistema de gestió de la identitat UPC  
  Continua el desenvolupament del nou sistema gRDI per a la gestió de projectes de recerca  
  Continua el desenvolupament d'una nova versió de Timesheets per a la gestió de projectes de recerca  
         
         
         
  PRINCIPALS Inversions en infraestructures TIC  
  Pla de renovació d'infraestructures TIC (PlaTIC)  
  Renovació d’equips Serveis Generals i Rectorat  
  Ampliació capacitat equips refrigeració CPD Omega  
  Renovació d'infraestructures del CPD: Virtualitzadores, Equips de comunicació, Emmagatzemament.  
  Dades actualitzades a 10/07/2019