UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2017

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 2.773  
  Servidors 977  
  Línies de telefonia fixa 5.653  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.176  
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC                    138    
  Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment                35.438    
  Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional                  2.684    
         
         
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu                  2.684    
  Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                      99    
         
         
         
  PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA  
  Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                       154    
         
         
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Missatges de correu electrònic per mes           6.226.773    
         
         
         
  FORMACIÓ TIC  
  Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 85  
  Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 141  
  Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 879  
         
         
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Personal TIC UPC                    214    
  Personal TIC UPCnet                      87    
  Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
               21.346    
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS 2017-2018  
   A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari  A1 Infraestructures de comunicacions    
  A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament    
   B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari  B1 Plataforma identitat UPC    
  B2 Llicències de programari    
  B3 Plataformes de programari    
  B4 Seguretat TIC    
  B5 DevOps. Eines pel desenvolupaments de programari    
   C. Serveis del lloc de treball       
  C1 Estacions de treball informàtiques    
  C2 Impressió    
  D. Sistemes d’informació per a la gestió
     universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència    
  D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència    
  D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial    
  D4 Aplicacions de gestió de personal    
  D5 Aplicacions de gestió de les TIC    
  D6 Aplicacions de Biblioteques    
  D9 Altres aplicacions de gestió universitària    
  E. Serveis per a la docència E1 Espais virtuals d'aprenentatge    
  E2 Gestió d'aules i laboratoris docents    
  E3 Producció audiovisual    
  G. Serveis per a la comunicació
     i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda    
  G2 Llistes de distribució de correu - myList    
  G3 Eines col·laboratives    
  G4 Serveis web    
  G5 Serveis de telefonia    
  G6 Repositoris de fitxers    
         
         
         
  PRINCIPALS projectes del curs 2016-2017 i nous serveis  
  Nou sistema de suport a la gestió dels treballs de fi d'estudis  
  Nou sistema de suport a la gestió dels programes de doctorat  
  Nou sistema de detecció de plagi  
  Nous tràmits a la Seu Electrònica de la UPC  
  Nou sistema per a la gestió dels requeriments a les justificacions dels ajuts a la recerca  
  Nova versió de Flux, el sistema per a la tramitació de convenis i projectes de recerca  
  Nova versió de Tarifes, pel càlcul de costos de personal dedicat a projectes de recerca  
  Nou sistema per a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual  
  Nous sistema de registre ERES  
  Nova versió del client de correu i nou sistema de calendaris.  
  Posada en explotació de myEnquesta  
  Posada en explotació de del servei GenNews per gestionar butlletins i correus institucionals  
  Nou servei de recursos ofimàtics en format obert  
  Nova versió de Òrgans de Govern  
  Nova versió de Comunitats  
  Continua el desenvolupament del nou sistema de gestió de la identitat UPC  
  Continua el desenvolupament del nou sistema gRDI per a la gestió de projectes de recerca  
  S'inicia el desenvolupament d'una nova versió de Timesheets per a la gestió de projectes de recerca  
         
         
         
  PRINCIPALS Inversions del curs 2016-2017 en infraestructures   
  Pla de renovació d'infraestructures TIC cofinançat (PlaTIC) per a la renovació de switchos.  
  Renovació d'infraestructures del CPD: Virtualitzadores.  
   Millora del servei de backup.  
  Ampliació de dos enllaços de fibra òptica al Campus Nord.  
   Posa en marxa del nou servei Talaia UPC per a la monitorització de la xarxa de comunicacions.