UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2016

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 4.980  
  Servidors 955  
  Línies de telefonia fixa 6.918  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.144  
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC                659    
  Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment            21.100    
  Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional              2.552    
         
         
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu              2.552    
  Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                  84    
         
         
         
  PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA  
  Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                   141    
         
         
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Missatges de correu electrònic per mes       6.000.000    
         
         
         
  FORMACIÓ TIC  
  Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 21  
  Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 165  
  Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 381  
         
         
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Personal TIC UPC                214    
  Personal TIC UPCnet                  79    
  Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
           25.593    
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari  A1 Infraestructures de comunicacions    
  A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament    
   B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari  B1 Aplicacions de gestió de la identitat    
  B2 Llicències de programari    
  B3 Plataformes de programari    
  B4 Seguretat TIC    
   C. Serveis del lloc de treball  C1 Atenció a l’usuari    
  C2 Estacions de treball informàtiques    
  C3 Impressió    
  D. Sistemes d’informació per a la gestió
     universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència    
  D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència    
  D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial    
  D4 Aplicacions de gestió de personal    
  D5 Aplicacions de gestió de les TIC    
  D9 Altres aplicacions de gestió universitària    
  E. Serveis per a la docència E1 Atenea UPC    
  E2 Gestió d'aules i laboratoris docents    
  F. Serveis per a la recerca F1 Gestió de laboratoris de recerca    
  F2 Dipòsits de documents i altres eines de publicació    
  G. Serveis per a la comunicació
     i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda    
  G2 Llistes de distribució de correu - myList    
  G3 Eines col·laboratives    
  G4 Serveis web    
  G5 Serveis de telefonia    
  G6 Repositoris de fitxers    
         
         
         
  PRINCIPALS projectes del curs 2016-2017 i nous serveis  
  Portal de Serveis TIC  
  Nova versió del Portal dels Òrgans de Govern estatutaris  
  Nova versió del portafirmes  
  Nova interfície per a eSecretaria  
  Nova interfície per a Prisma i millora del procediment d'acollida d'estudiants de nou accés  
  Nou sistema de suport a la contratació de PDI  
  Nou sistema de suport a la gestió de beques  
  gConvenis: Nou sistema de gestió de convenis  
  Demana UPC: nou sistema de ticketing  
  myEnquesta: nou sistema de enquestes  
  Renovació del web institucional  
  Millores a Plone i GenWeb  
  Nova eina de newsletters institucional  
  Nous tràmits a la Seu electrònica de la UPC  
  Millores a Atenea  
  Suport a MOOC  
  eComanda: comanda electrònica  
  Sistema d'Informació Immediat de l'IVA de les factures  
  Nou sistema de gestió de les justificacions de projectes  
  Inici d'un nou sistema de gestió dels projectes de recerca  
  Inici d'un nou sistema gestió de la Identitat UPC  
         
         
         
  PRINCIPALS Inversions del curs 2016-2017 en infraestructures   
  eConnect: Continuació del desplegament de la telefonia IP  
  Renovació d'estacions de treball del PAS  
  Renovació i ampliació del CPD: virtualitzadores, storage i còpies de seguretat  
  Nou equipament de xarxa: tallafocs i encaminador de xarxa