UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2015

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 4.971  
  Servidors 1.756  
  Línies de telefonia fixa 5.504  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 823  
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC                659    
  Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment           21.087    
  Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional             2.552    
         
         
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu             2.552    
  Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                208    
         
         
         
  PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA  
  Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                   108    
         
         
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Missatges de correu electrònic per mes       5.800.000    
         
         
         
  FORMACIÓ TIC  
  Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 78  
  Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 265  
  Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 1.321  
         
         
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Personal TIC UPC                206    
  Personal TIC UPCnet                110    
  Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
          23.743    
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari  A1 Infraestructures de comunicacions  
  A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament  
   B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari  B1 Aplicacions de gestió de la identitat  
  B2 Llicències de programari  
  B3 Plataformes de programari  
  B4 Seguretat TIC  
   C. Serveis del lloc de treball  C1 Atenció a l’usuari  
  C2 Estacions de treball informàtiques  
  C3 Impressió  
  D. Sistemes d’informació per a la gestió
     universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència  
  D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència  
  D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial  
  D4 Aplicacions de gestió de personal  
  D5 Aplicacions de gestió de les TIC  
  D9 Altres aplicacions de gestió universitària  
  E. Serveis per a la docència E1 Atenea UPC  
  E2 Gestió d'aules i laboratoris docents  
  F. Serveis per a la recerca F1 Gestió de laboratoris de recerca  
  F2 Dipòsits de documents i altres eines de publicació  
  G. Serveis per a la comunicació
     i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda  
  G2 Llistes de distribució de correu - myList  
  G3 Eines col·laboratives  
  G4 Serveis web  
  G5 Serveis de telefonia  
  G6 Repositoris de fitxers  
         
         
         
  PRINCIPALS PROJECTES I INVERSIONS TIC ANY 2015  
  Nou model de govern dels serveis TIC i eina de gestió ProTIC  
  Nou portal de Serveis TIC  
  Noves infraestructures TIC del Campus del Besòs  
  Inici del projecte Identitat UPC  
  Nous sistemes d'informació: MyList: llistes de correu electrònic
Equips TIC: inventari i gestió de les infraestructures TIC
DemanaUPC: gestió de sol·licituds i tiquets
Gestió de reunions i documents d'Òrgans de Govern
eComanda: gestió de la comanda electrònica
Gestió d'encàrrecs de col·laboració i beques
 
  Evolució i millora de: GenWeb,  Carnet UPC i Portafirmes, principalment  
  Consorciació de serveis amb el CSUC Homologació de PC i portàtils, equips audiovisuals, servei de prevenció del plagi i seguretat principalment.  
  Principals inversions en infraestructures Renovació d'equips de comunicacions
Renovació d'ordinadors personals de les aules dels centres docents
Renovació parcial de monitors de Serveis Generals
Renovació de PC de les aules del VX
Renovació d'equipament de la xarxa sense fils i conveni amb CISCO
Ampliació i millora del servei de còpies de seguretat
Desplegament de la telefonia IP al Campus de Terrassa, ETSEIB  i EETAC.