UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2014

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 6.492  
  Servidors (1) 1.153  
  Línies de telefonia fixa 5.388  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 793  
  (1) No inclou els servidors d'UPCNET      
         
         
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC                659    
  Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment           13.934    
  Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional             2.502    
  Nombre d'alumnes que utilitzen la plataforma de docència virtual institucional           28.324    
  Milions d'accessos a la plataforma de docència virtual institucional                412    
         
         
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu             2.502    
  Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                205    
         
         
         
  PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA  
  Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                     70    
         
         
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Missatges de correu electrònic per mes       6.000.000    
         
         
         
  FORMACIÓ TIC  
  Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 59  
  Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 202  
  Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 461  
         
         
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Personal TIC UPC                205    
  Personal TIC UPCnet                  79    
  Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
          22.400    
         
         
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   Acollida d'usuaris  Acollida del personal (PDI i PAS)  
  Acollida d'estudiants  
   Entorn de treball  Escriptori   
  Telefonia i connetivitat  
  Correu electrònic  
  Repositoris de documents  
  Impressió  
  Atenció a usuaris  
   Sistemes d'informació  Web  
  Intranet  
  Atenea: suport a la docència  
  Drac: gestió de la recerca  
  SAP: economia, finances i patrimoni  
  SPA: recursos humans  
  Prisma: gestió dels estudis  
  Gestió dels recursos immobiliaris  
  Registre de documents  
  Suport a la docència Aules informàtiques i laboratoris  
  Eines docents  
  Suport a la recerca Suport a la recerca  
  Multimèdia i audiovisuals Multimèdia i audiovisuals  
  Infrastructres i equipaments Servidors i altres infrastructures  
  Xarxa de veu i dades  
  Xarxa sense fils  
  Suport i adquisició  
  Reparació i manteniment  
         
         
         
  PRINCIPALS PROJECTES TIC ANY 2014  
  Elaboració de la proposta de millora del Contracte Marc entre UPC i UPCnet  
  Estudi d’alternatives per a la millora dels sistemes de correu, agenda i calendari  
  Estudis per a la migració de bases de dades Lotus Notes  
  Estudis per a consorciar diversos serveis amb les universitats catalanes  
  Consorciació de serveis de telefonia i els enllaços de comunicacions  
  Posada en explotació del sistema d’informació pel càlcul de costos per a la justificació d’ajuts  
  Estudi per a la renovació del sistema d’informació per a la gestió del manteniment hardware  
  Millora de la qualitat de les contrasenyes de la intranet  
  Estudi per a la millora de la cobertura de la telefonia mòbil al Campus Nord  
         
         
         
  PRINCIPALS INVERSIONS TIC ANY 2014  
  Nou mòdul SPA per a la gestió de la formació del PAS  
  Renovació de les infraestructures de Prisma (1ª fase)  
  Ampliació de la capacitat de connexió a internet  
  Continuació de la migració de centraletes Ibercom a UPCconnect  
  Ampliació hardware per GenWeb