UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2013

           
  INFRAESTRUCTURES TIC    
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 6.024    
  Servidors 2.015    
  Línies de telefonia fixa 5.682    
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 776    
           
           
           
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE    
  Nombre d'aules amb equipament TIC                810      
  Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment           13.401      
  Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional             2.547      
  Nombre d'alumnes que utilitzen la plataforma de docència virtual institucional           29.582      
  Milions d'accessos a la plataforma de docència virtual institucional                526      
           
           
           
  INVESTIGACIÓ    
  Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu             2.547      
  Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                201      
           
           
           
  PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA    
  Percentatge de processos de gestió universitària automatitzats 86%    
  Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                     44      
           
           
           
  CORREU ELECTRÒNIC    
  Missatges de correu electrònic per mes       5.510.000      
           
           
           
  FORMACIÓ TIC    
  Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 61    
  Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 442    
  Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 663    
           
           
           
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT    
  Personal TIC UPC                157      
  Personal TIC UPCnet                  85      
  Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
          22.400      
           
           
           
  PRINCIPALS SERVEIS    
   Acollida d'usuaris  Acollida del personal (PDI i PAS)    
  Acollida d'estudiants    
   Entorn de treball  Escriptori     
  Telefonia i connetivitat    
  Correu electrònic    
  Repositoris de documents    
  Impressió    
  Atenció a usuaris    
   Sistemes d'informació  Web    
  Intranet    
  Atenea: suport a la docència    
  Drac: gestió de la recerca    
  SAP: economia, finances i patrimoni    
  SPA: recursos humans    
  Prisma: gestió dels estudis    
  Gestió dels recursos immobiliaris    
  Registre de documents    
  Suport a la docència Aules informàtiques i laboratoris    
  Eines docents    
  Suport a la recerca Suport a la recerca    
  Multimèdia i audiovisuals Multimèdia i audiovisuals    
  Infrastructres i equipaments Servidors i altres infrastructures    
  Xarxa de veu i dades    
  Xarxa sense fils    
  Suport i adquisició    
  Reparació i manteniment    
           
           
           
  PRINCIPALS PROJECTES TIC ANY 2013    
  Desenvolupament del sistema d'informació de càlcul de costos per a la justificació d'ajuts    
  Nous serveis i millora de prestacions de l'e-Administració    
  SPA: gestio de recursos humans    
  Estudi de la migració del correu de la UPC al cloud (CUC)    
  Estudis per a consorciar serveis amb les universitats catalanes    
  Millores GenWeb i GenGrup    
  Consuloria tecnologoica renovació infraestructures Prisma    
           
           
           
  PRINCIPALS INVERSIONS TIC ANY 2013    
  Renovació parcial de PC de les unitats docents    
  Renovació parcial  de PC de les unitats d'administració i serveis