UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2013

             
    MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS PARTICIPANTS    
    FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE DE CATALÀ        
    Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 54 1446    
    Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental 32 237    
    Cursos de català: del nivell intermedi al superior i reforç 22 97    
    Exàmens oficials de català 2 convocatòries 25    
    FORMACIÓ D'ANGLÈS I PRÀCTICA D'IDIOMES        
    Cursos d'idiomes  a través de Merit School - 1570    
    Cursos d'idiomes a través d'UniCor Languages - 82    
    Cursos d'anglès específic en modalitat virtual - 24    
    Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 46 510    
    Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics 33 parelles 213 inscrits    
    Exàmens oficials d'anglès: CLUC 3 convocatòries 196    
    Proves B1 i B2 d'anglès i alemany - 385    
    FORMACIÓ EN HABILITATS COMUNICATIVES        
    Cursos de comunicació eficaç en anglès 9 64    
    Cursos de comunicació eficaç en català 11 121    
    Cursos de comunicació intercultural (cultura xinesa) 2 19 inscrits    
    Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta) 9 182    
             
             
             
    RECURSOS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA Resultats    
    Com comunicar 7.265 visites, 10.005 pàgines vistes    
    Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 2.351 visites, 8.247 pàgines vistes    
             
             
             
    QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES Resultats    
    CORRECCIONS I TRADUCCIONS        
    Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 2.584 fulls (300 par./full)    
    499 encàrrecs    
    Guies docents de centres 2: ETSEIAT (en) i CITM (ca)    
    Denominacions d'assignatures de màster i cicles (ca, es, en) 6.784 assignatures    
    RECURSOS LINGÜÍSTICS        
    UPC English Style Guide Publicació al web, 9 apartats nous    
    Llibre d'estil de la UPC 47 apartats, nou model: la resolució    
    1.286 cerques    
    UPCTERM (ca, es, en) 93.681 termes (total) 1.252 termes nous, 4 àrees noves, 9.372 cerques    
    Nomenclatura multilingüe de la UPC (ca, es, en), acord CG 56/2011 1.494 termes (total), 1.680 cerques    
    Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 11.478 termes (total), 1477 t. nous    
    4.421 cerques    
    Writer's Toolbox. Blog de redacció multilingüe (ca, es, en) 99 entrades (total), 33 de noves 1.206 visites    
    Nomenclatura multilingüe, Xarxa Vives d'Universitats (ca, es, en) Coordinació, 12 universitats    
    1.331 termes    
    Catàleg de recursos terminològics, Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT i actualització    
    9 universitats, 27 recursos UPC-SLT    
    Lèxic panllatí de desenvol. sostenible, Realiter (ca, es, fr, it, pt, ro) 517 termes, 9 organismes    
             
             
             
    DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA RESULTATS    
    PLA DE LLENGÜES DE LA UPC        
    Plans estratègics UPC14, Pla estratègic 2010-14: 3 programes    
    PlaVe UPC 2011-2014: 2 programes    
    Pla finançament universitats: 4 indicadors    
    Programes específics Programa d'idiomes de la UPC: formació    
    Programa d'idiomes de la UPC: acreditació    
    Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural    
    Programa Queda i practica    
    Programa d'aprenentatge de llengua catalana    
    Programa d'acreditació del català del PDI    
    Indicadors lingüístics 15 (14 actualitzats + 1 de nou)    
    ALIANCES        
    Projecció externa 8 associacions i 5 grups de treball    
      4 convenis i 3 contractes    
      8 comunicacions, 3.635 vistes a l'Slideshare    
    Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP    
    Pla de formació del PDI: ICE    
    Formació en competències: Escola Doctorat    
    UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat: SRI    
    Normativa acadèmica idiomes: SGA    
    Documentació acadèmica multilingüe: Prisma    
    Web institucional multilingüe: SCP    
    Sala de Premsa, e-informacions: OMC    
    Indicadors lingüístics: GPAQ    
    Proves d'idiomes, acreditació B2.2: centres    
    COMUNICACIÓ        
    Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC 195.515 visites, 571.276 pàgines vistes    
    Twitter SLT 1.317 tuits (total), 577 seguidors    
    Blog Espai de treball SLT 178 entrades (total), 59 entrades noves    
    Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat Activació març de 2013, 4 entrades    
    Materials de difusió 8 fullets i material Programa idiomes UPC    
    2 vídeos, 51 notes de premsa    
    Atenció de consultes 3.444 consultes a les bústies de correu