UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2017

ARXIU
               
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Metres lineals de documentació (1) 2.734 2.496 2.670 2.626 2.297  
  Consultes i préstecs d'expedients 547 778 575 322 478  
  Expedients transferits a l'arxiu (1) 1.253 494 11.157 2.457 1.030  
  Expedients indexats a l'SGD (2) 67.434 67.434 78.591 81.968 81.968  
  Unitats amb documents a l'arxiu (1) 22 22 22 22 22  
  Assistents a cursos de formació/visites 13 44 21 20 0  
  Hores de formació d'usuaris  4 8 8 3 0  
  Eliminació de documents (capses) (3) 515 2.349 92 30 6.746  
  (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat, General i Vèrtex          
  (2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC          
  (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades          
  Dades a 31 de desembre de 2017