UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2013

               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2009 2010 2011 2012 2013  
  Videoteca UPC  899  1.354  1.964  2.396  2.675  
  Treballs acadèmics UPC  5.667  6.877  9.434  11.337  13.677  
  Revistes i congressos UPC  6.415  7.369  8.796  10.044  11.286  
  Materials docents UPC (1)  27.758  28.899  31.028  2.005  3.029  
  Exàmens UPC (1)  -  -  -  30.983  35.506  
  E-prints UPC  2.677  5.320  7.155  13.205  17.775  
  TDX UPC  988  1.204  1.364  1.577  2.044  
  Llibres digitals IDP  496  501  511  560  561  
  Total 44.900 51.524 60.252 72.107 86.553  
               
  NOMBRE DE VISITES 2009 2010 2011(2) 2012 2013  
  Videoteca UPC 281.045 345.337 302.500 213.390 199.512  
  Treballs acadèmics UPC 1.218.772 2.661.526 1.678.083 1.361.538 1.561.926  
  Revistes i congressos UPC 1.015.931 1.381.198 794.704 538.800 638.254  
  Materials docents UPC (3) 471.886 64.180 45.751 78.914 1.010.173  
  Exàmens UPC (1)  -  -  - 273.159 383.354  
  E-prints UPC 478.501 774.822 1.233.767 919.795 1.786.265  
  UPCommons 515.801 432.185 652.968 710.969 678.672  
  Llibres digitals de la UPC (4) 320.602 565.229 613.032 664.957 285.957  
  Total  4.302.538 6.224.477 5.320.805 4.761.522 6.544.113  
  (1) Fins 2011, els exàmens estaven allotjats al Dipòsit de materials docents  
  (2)  A partir de l''any 2011, la font utilitzada per l'extracció d'estadístiques és Google Analytics  
  (3) A partir de 2012, els materials docents i els exàmens s'allotjen en dipòsits diferents. A partir de 2013, canvia el sistema de recollida d'estadístiques  
  (4) A partir de 2013, es comptabilitzen descàrregues enlloc de visites