UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2017

   BIBLIOTEQUES  
                   
    2017  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs de documents (2) Préstecs d'equipaments (3) Monografies paper Revistes paper  
  160 Campus Nord 4.601 305.801 46,10 9.711 35.309 109.234 3.625  
  170 Campus Terrassa 3.655 163.652 67,36 6.914 12.768 51.600 1.393  
  181 Campus Baix Llobregat 1.832 106.881 54,02 3.674 9.132 45.479 1.871  
  200 FME 339 35.388 67,68 2.629 3.760 17.486 235  
  210 ETSAB 2.683 145.021 56,18 23.984 1.900 69.707 1.428  
  240 ETSEIB 2.786 203.908 45,41 5.820 25.425 64.701 2.307  
  280 FNB 702 34.550 50,14 1.554 1.724 15.110 469  
  290 ETSAV 918 55.074 53,43 6.872 1.726 37.251 699  
  310 EPSEB 974 46.547 53,45 4.531 9.948 38.803 532  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 2.976 99.315 51,27 6.198 4.386 31.289 381  
  340 EPSEVG 1.340 76.830 61,09 1.899 3.431 29.471 453  
  820 EEBE 2.945 162.674 49,50 6.894 17.021 21.838 246  
  860 EEI 173 18.413 47,25 948 227 8.403 93  
  SUBTOTAL 25.924 1.454.054 54,07 81.628 126.757 540.372 13.732  
  ALTRES 28.253 (5) -- -- 53.723 (6) -- 132.310 (7) 5.774 (7)  
  TOTAL 51.816 1.454.054 54,07 135.351 126.757 672.682 19.506  
  (1) Inclou estudiantat de grau, cicles i màster                
  (2) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (3) Inclou els préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments            
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)          
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques        
  (6) Inclou les renovacions fetes directament per l'usuari al web així com el préstec de documents dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques      
  (7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques          
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2014 2015 2016 2017  
  Visitants 1.719.483 1.501.315 1.439.415 1.454.054  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC 1.570.349 1.721.271 1.886.471 2.532.432  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 1.427.157 1.386.448 1.676.316 1.661.232  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 326.164 506.021 610.577 656.086  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 7.992 7.247 9.692 11.353  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 30.161 38.952 40.420 43.231  
  Consultes a recursos electrònics de pagament o amb llicència 559.315 459.682 450.874 466.983  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència 1.017.154 964.567 764.663 777.901  
  Préstecs de documents 210.134 193.825 154.018 135.351  
  Préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments 158.384 163.573 142.168 126.757  
  Assistents a cursos de formació 9.824 9.751 8.077 8.775  
  Hores de formació d'usuaris  753 499 643 638  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei  
  Dades a 31 de desembre de 2017