UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

                       
                       
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ            
  Enquestes Estudiantat (1)       2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
  Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0
  Participació global         19,6% 31,9% 41,8% 41,1% 43,7% 42,9%
  Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions)       2013-2014     2016-2017    
  Valoració global dels serveis que reps / En general, estic satisfet/a amb els recursos
 i serveis destinats al meu ensenyament
3,3     3,1    
  Participació         17,8%     14,9%    
  Enquestes Estudiants de Doctorat           2015-2016   2017-2018  
  Valora el grau de satisfacció que fas del Programa de Doctorat     3,8   3,7  
  Participació             14,5%   21,7%  
  Enquestes Directors de Tesis Doctorals               2017-2018  
  Valora el grau de satisfacció en relació amb el Programa de Doctorat         3,8  
  Participació                 45,2%  
  Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles)       2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Estic satisfet/a amb la titulació 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7  
  Participació         25,1% 26,4% 34,5% 35,9% 25,9%  
  Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral)       Edició 2007 Edició 2011 Edició 2014 Edició 2017    
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts 73,3% 68,8% 67,0% 66,9%    
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat 89,6% 88,6% 84,8% 83,4%    
  Enquestes PDI*         2014-2015 2015-2016   2017-2018  
  No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjanade totes les preguntes del qüestionari           3,2* 3,4*   3,5  
  Enquestes PAS         2014-2015 2015-2016   2017-2018  
  Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat   4,0* 4,0*   3,8  
 
(1) Per a més informació consulteu e-enquestes de docència Ï
 
  Per a més informació visiteu el portal de dades i indicadors de la UPC  
  Consulteu el mapa d'enquestes per saber la períodicitat de cada enquesta                    
  *No s'ha passat l'enquesta a tots els centres als períodes 2014-15 i 2015-16 (4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16)  
  Més informació de les enquestes a l'estudiantat per titulacions de  GRAU i  MASTER                
 
 
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
              1Q 2Q      
            2011/12 21,3% 22,0%      
            2012/13 25,3% 20,3%      
            2013/14 20,6% 18,6%      
            2014/15 31,8% 32,0%      
            2015/16 43,0% 40,6%      
            2016/17 41,3% 40,8%      
            2017/18 43,9% 43,4%      
            2018/19 43,8% 41,9%