UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                         
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ              
  Enquestes Estudiantat       2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018    
  Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent (1)  3,8 3,9 3,8 3,9 3,9    
  Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions)       2013-2014     2016-2017      
  Valoració global dels serveis que reps / En general, estic satisfet/a amb els recursos
 i serveis destinats al meu ensenyament
3,3     3,1      
  Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral)       Edició 2007 Edició 2011 Edició 2014 Edició 2017      
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts 73,3% 68,8% 67,0% 66,9%      
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat 89,6% 88,6% 84,8% 83,4%      
  Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles)       2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017      
  Estic satisfet/a amb la titulació 3,6 3,6 3,6 3,7      
  Enquestes estudiants de doctorat           2015-2016   2017-2018    
  Valora el grau de satisfacció que fas del Programa de Doctorat     3,8   3,7    
  Enquestes Drectors de Tesis Doctorals               2017-2018    
  Valora el grau de satisfacció en relació amb el Programa de Doctorat         3,8    
  Enquestes PDI*         2014-2015 2015-2016   2017-2018    
  No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjanade totes les preguntes del qüestionari (2)           3,2* 3,4*   3,5    
  Enquestes PAS         2014-2015 2015-2016   2017-2018    
  Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat   4,0* 4,0*   3,8    
  (1) - Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord)
Per a més informació consulteu: https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-lestudiantat-de-grau-i-masters-universitaris
   
  (2) Per a més informació sobre el model d'enquesta visiteu: https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi    
  *No s'ha passat l'enquesta a tots els centres als períodes 2014-15 i 2015-16 (4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16)    
  Més informació a www.upc.edu/e-enquestes
Per consultes poseu-vos en contacte amb: info.enquestes@upc.edu
     
  Més informació de les enquestes a l'estudiatnat per titulacions de  GRAU i  MASTER                
 
 
                     
                        Enquestes 1r i 2n cicles
                         
                        2013/14
                        2014/15
                        2015/16
                        2016/17
            1Q 2Q         2017/18
          2011/12 21,3% 22,0%          
          2012/13 25,3% 20,3%          
          2013/14 20,6% 18,6%          
          2014/15 31,8% 32,0%          
          2015/16 43,0% 40,6%          
          2016/17 41,3% 40,8%          
          2017/18 43,9% 43,4%