UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                       
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ  
  Enquestes Estudiantat 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Mitjana a la P4 / P10 / P2 de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent (1)  3,74 3,79 3,88 3,84 3,90  
  Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions)   2013-2014     2016-2017  
  Valoració global dels serveis que reps / En general, estic satisfet/a amb els recursos i serveis destinats al meu ensenyament   3,28     3,10  
  Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral)   Edició 2007 Edició 2011 Edició 2014 Edició 2017  
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts   73,26% 68.79% 67,00% 66,90%  
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat   89,63% 88.63% 84,80% 83,40%  
  Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Estic satisfet/a amb la titulació 3,48 3,58 3,62 3,64 3,71  
  Enquestes estudiants de doctorat 2011-2012     2015-2016    
  La valoració global que faig del programa de doctorat és positiva 3,83     3,76    
  Enquestes PDI*     2014-2015 2015-2016    
  No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjana de les preguntes (són 11) de satisfacció (2)     3,24 3,41    
  Enquestes PAS*     2014-2015 2015-2016    
  Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat     3,99 4,05    
  (1) P4.- Penso que el/la professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un bon/a professor/a. A partir del curs 2010/11 s'introdueix el nou model d'enquesta adaptat al EEES a les titulacions de Grau i Màster, a on la pregunta clau és P10.-  El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent. La resta de titulacions segueix amb el model antic.  A partir del curs 2014/15 2Q s'introdueix un nou model d'enquesta per a totes les titulacions, a on la pregunta clau és P2.- Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent.
Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord)
 
  (2) Valora la teva satisfacció amb: El perfil d'ingrés dels estudiants / El treball i la dedicació dels estudiants / Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu / L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes) / L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc.) / L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM / Els recursos docents disponibles / El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació / L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris / Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència / La utilitat de les tutories (si escau)  
  *No s'ha passat l'enquesta a tots els centres als dos períodes (4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16)  
  Més informació a www.upc.edu/e-enquestes    
  Més informació de les enquestes a l'estudiatnat per titulacions de  GRAU i  MASTER              
                       
                       
 
 
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
            1Q 2Q        
          2011/12 21,3% 22,0%        
          2012/13 25,3% 20,3%        
          2013/14 20,6% 18,6%        
          2014/15 31,8% 32,0%        
          2015/16 43,0% 40,6%        
          2016/17 41,3% 40,8%        
          2017/18 43,9%