UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013-2014

                       
                       
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ          
  Enquestes Estudiantat       2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Mitjana a la P4 / P10 de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent (3) (4) 3,65 3,74 3,71 3,73 3,76  
  Enquestes Titulades/ats          Any 2005 Any 2007 Any 2011 Any 2014  
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts   73,60% 73,26% 68.79% 67,00%  
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat   89,09% 89,63% 88.63% 84,80%  
  Enquestes Unitats       Any 2010 Any 2011 Any 2012  Any 2013  Any 2014 (4)  
  Nombre d'unitats que han realitzat enquestes de satisfacció amb el suport del GPAQ 13 17 11 9 15  
  (1) Més informació a www.upc.edu/e-enquestes  
  (2) Més informació a www.upc.edu/seguimentdetitulacions  
  (3) P4.- Penso que el/la professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un bon/a professor/a. A partir del curs 2010/11 s'introdueix el nou model d'enquesta adaptat al EEES a les titulacions de Grau i Màster, a on la pregunta clau és P10.-  El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent. La resta de titulacions segueix amb el model antic.  Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord)  
  (4) Dades provisionals