UPC    Acreditació de les titulacions
5.16 Creació d'empreses

Descripció: Evolució de la valorització de la recerca al llarg dels darrers cinc anys.
Font: Servei de Suport a la Recerca i la Innovació
Període de referència: 2019

                   
  Valorització de la recerca 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  Nombre de projectes assessorats 140 181 168 157 158 ND  
  Nombre de persones emprenedores que han fet servir el Servei de Gestió de la Innovació 239 237 232 192 ND ND  
  Nombre d’empreses creades(1) Spin-off 3 6 5 2 9 3  
  Start-up 6 11 7 8 5 8  
  Nombre d'empreses en les que ha entrat a participar la Universitat 4 3 4 1 5 6  
  Nombre de tecnologies explotades via llicència i similars 15 14 15 9 13 18  
  Nombre de projectes presentats al concurs d'Idees de Negoci(2) 91 65 81 85 70 25  
  Patents prioritàries Espanyoles          4 10  
  Internacionals         11 5  
  (1) El càlcul de les empreses creades s’ha regit per criteris de prudència, tenint en compte que la data de constitució entrés en els intervals de referència. Tot i així, el nombre de projectes vius i en fase de constitució és molt més elevat, i a data d’avui hi deu haver empreses noves constituïdes que no s’han comptat en aquest document.    
  (2) Des de 2010: Concurs Emprèn UPC                
  Dades a 31 de desembre