UPC    Acreditació de les titulacions
5.16 Creació d'empreses

Descripció: Evolució de la valorització de la recerca al llarg dels darrers cinc anys.
Font: Servei de Suport a la Recerca i la Innovació
Període de referència: 2015

                     
                     
    Valorització de la recerca 2011 2012 2013 2014 2015    
    Nombre de projectes assessorats 182 195 142 140 181    
    Nombre de persones emprenedores que han fet servir el Servei de Gestió de la Innovació 364 390 284 239 237    
    Nombre d’empreses creades(1) Spin-off 5 5 7 3 6    
    Start-up 5 4 1 6 11    
    Nombre d'empreses en les que ha entrat a participar la Universitat 4 3 4 4 3    
    Nombre de tecnologies explotades via llicència i similars 16 10 10 15 14    
    Nombre de projectes presentats al concurs d'Idees de Negoci(2) 85 70 90 91 65    
    (1) El càlcul de les empreses creades s’ha regit per criteris de prudència, tenint en compte que la data de constitució entrés en els intervals de referència. Tot i així, el nombre de projectes vius i en fase de constitució és molt més elevat, i a data d’avui hi deu haver empreses noves constituïdes que no s’han comptat en aquest document.      
    (2) Des de 2010: Concurs Emprèn UPC