UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2015-2016

REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
  2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 2015-2016   2011-2012 2012-2013 2013-2014
Revisions mèdiques inicials 149 144 116 112 189   visita per reincorporació per llarga absència 3 14 16
Revisions mèdiques periòdiques 1333 1225 1197 980 920   visita per protecció de la maternitat 6 7 2
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109   visita per protecció de la lactància 1 0 2
            visita per motius de salut 8 27 32
            Total visites 18 48 52
                     
                     
ASSESSORAMENTS ASSESSORAMENTS TÈCNICS DOCUMENTATS
Especialitat
      Nre. Assessoraments Tipus Nombre
Coordinació d'activitats empresarials 11 Avaluació de les condicions de treball. Embaràs i lactància 4
Seguretat en el treball     8 Avaluació de riscos psicosocials. Criteris 1
Ergonomia       4 Avaluació ergonòmica. Motius de salut 14
Emergències 1 Avaluació ergonòmica. Reincorporació per llarga absència 3
Identificació i avaluació de riscos. Coordinació activitats empresarials 9
Informe tècnic. Coordinació activitats empresarials 1
Informe tècnic. Higiene 2
Informe tècnic. Seguretat 2
Investigació d'incidents o emergències 1
Nota de prevenció 4
Procediment 2
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS AVALUACIONS DE RISC
 
 
Accidents laborals Nre. Accidents     Tipus d'avaluació Nombre
  Accidents en el lloc de treball 7     Avaluació de riscos: personal de Recepció 91
  Accidents in mission 2     Avaluacions específiques individuals per embaràs / lactància natural 4
  CAE   1   Avaluacions específiques individuals per reincorporació per llarga absència 3
Avaluacions específiques individuals per motius de salut 15
Avaluació del risc de caiguda d’altura per relliscada durant el desplaçament: escala d’emergència edifici VX 1
PROMOCIÓ DE LA SALUT
  Activitats promoció de la salut Participants
  Campanyes de vacunació 273
  UPC Cardio (consultes de salut cardiovascular) 1.066
NORMES, INSTRUCCIONS, RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS   EMERGÈNCIES
Catàleg d’equips de protecció individual 1 Organització per a la resposta en cas d’emergència
Procediment per al correcte manteniment de les guies ràpides d’actuació per als
Serveis d’Emergència
FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Procediment de registre d’emergències i urgències mediques
       
Formació Nre. Edicions Nre hores/edició Assistents Guies ràpides d’actuació per als serveis d’emergència
Formació bàsica en PRL, adreçada al PAS 9 8 98 Guia ESEIAAT. Actualització i unió de les FOER de l’EET i l’ETSEIAT 
Convenis universitat-empresa, adreçada a PDI 2 4 18 Consignes d’emergència
Consignes d’emergència per col·lectius
Activitats a entitats vinculades de recerca, adreçada a PDI 1 4 4
Informació per a emergències
Formació ús DESA, adreçada a PDI i PAS 9 8 56 Nova IE 005-Actuació en cas d’incendi
Modificació de la IE 01-Prevenció d’incendi
Formació recliclatge ús DESA, adreçada a PDI i PAS 4 4 20 Modificació de la IE03- Extintor
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)
Integració de la PRL i la CAE en la recerca i en la contractació de serveis
S’ha treballat en l’elaboració de diferents documents marc per establir el procés de coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals en la UPC en allò relatiu a:
‐ Activitats de recerca que personal UPC desenvolupa a centres externs
‐ Activitats de recerca que personal extern desenvolupa a la UPC
‐ Contractació de serveis a empreses externes
Convenis Universitat-Empresa Nombre
Assessoraments personal UPC en empreses externes 37
Assessoraments personal extern en UPC 2
Coordinació amb empreses que presten serveis a la UPC       Nombre
Assessorament en matèria de coordinació 9
Coordinació amb empreses externes 4
Dades a 31 de maig de 2016