UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2014-2015

REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
  2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015       2011-12 2012-13 2013-14
Revisions mèdiques inicials 149 144 116 112   visita per reincorporació per llarga absència 3 14 16
Revisions mèdiques periòdiques 1333 1225 1197 980   visita per protecció de la maternitat 6 7 2
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092   visita per protecció de la lactància 1 0 2
            visita per motius de salut 8 27 32
            Total visites 18 48 52
                     
                     
ASSESSORAMENTS ASSESSORAMENTS TÈCNICS DOCUMENTATS
Especialitat       Nre. Assessoraments Especialitat Nombre
Seguretat en el treball     6 Avaluació de les condicions de treball. Embaràs i lactància 4
Ergonomia       5 Avaluació ergonòmica. Malaltia professional 1
Emergències 4 Avaluació ergonòmica. Motius de salut 14
Avaluació ergonòmica. Reincorporació per llarga absència 17
Identificació de factors de risc psicosocial. Reincorporació per llarga absència 1
Identificació i avaluació de riscos. Coordinació activitats empresarials 14
Informe tècnic. Higiene 1
Informe tècnic. Seguretat 1
Nota de prevenció 5
Simulacre tècnic d'evacuació 1
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS AVALUACIONS DE RISC
   
 
Accidents laborals   Tipus d'avaluació Nombre
  Accidents en el lloc de treball   Avaluació de riscos: personal TIC 199*
  Accidents fora del lloc de treball prodiïts en territori UPC   Avaluacions específiques individuals per embaràs / lactància natural 4
  Malalties professionals Avaluacions específiques individuals per reincorporació per llarga absència 17
Avaluacions específiques individuals per motius de salut 14
Avaluacions específiques individuals derivades de revisions mèdiques 1
*S’han avaluat 8 perfils de l’àmbit TIC
PROMOCIÓ DE LA SALUT
Nre. Accidents Nre. Accidents Activitats promoció de la salut Participants
17 17 Campanyes de vacunació 258
4 4 UPC Cardio (consultes de salut cardiovascular) 887
1 1 Enquesta de salut PAS 2015 1.383
NORMES, INSTRUCCIONS, RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS   PLANS D'EMERGÈNCIA
Mesures preventives – personal de biblioteques 1 Simulacre d’emergència 
Procediment per a la gestió dels equips de protecció individual 1 Simulacre evacuació total ETSAB
Recomanacions ergonòmiques: Activitat docent a l'aula 6
Mesures preventives: personal TIC 6 Organització per a la resposta en cas d’emergència
Elaboració del document d’organització  d’emergència de la UPC
FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Document de contingut i criteris d’implementació de les guies ràpides d’actuació per
als Serveis d’Emergència 
Formació Nre. Edicions Nre hores/edició Assistents        
Formació bàsica en PRL, adreçada al PAS 6 9 59 Guies ràpides d’actuació per als serveis d’emergència
Elaboració de les guies
Convenis universitat-empresa, adreçada a PDI 3 4 38
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)
Formació ús DESA, adreçada a PDI i PAS 23 8 146
Integració de la PRL i la CAE en la recerca
Formació recliclatge ús DESA, adreçada a PDI i PAS 2 4 14 S’ha treballat en l’elaboració de documentació per a la integració de la PRL i la CAE en les activitats de recerca desenvolupades pel PDI
SALUT UPC Convenis Universitat-Empresa Nombre
Assessoraments personal UPC en empreses externes 54
El programa de promoció de la salut UPC Cardio esdevé un programa estable de
seguiment anual. Pot sol·licitar-se la consulta mèdica a través de l’eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones. 
Assessoraments personal extern a la UPC 2
Reunions amb entitats per establir acords de coordinació  1
L’Agència de Salut Pública de Catalunya atorga l’acreditació AMED (Alimentació MEDiterrània) a quatre establiments de restauració dels Campus de Barcelona de la UPC. Assessoraments sobre personal de recerca vinculat a la UPC 1
S’ha dedicat el faldó del calendari de paret UPC 2014-2015 a la difusió del programa
UPC Cardio i de la resta de serveis de salut laboral que s’ofereixen a través del canal Salut UPC.
Coordinació amb empreses amb activitat a la UPC Nombre
Assessorament en matèria de coordinació 2
Elaboració de la memòria anual d’activitats de medicina del treball 2014 Coordinació amb empreses externes. Reunions de coordinació  2
Elaboració de l’informe epidemiològic de la UPC 2014
Dades a 30 de juny de 2015 Coordinació amb entitats amb personal UPC desplaçat Nombre
Assessorament en matèria de coordinació 1