UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

                 
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)  
                 
                 
  INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018    
  Preus públics 58.691.557 58.553.216 59.608.266 61.078.239 59.278.441    
  Prestació de serveis 20.768.616 20.809.557 20.438.269 20.060.301 21.156.938    
  Venda de béns 59.835 40.682 45.568 33.704 32.717    
  Reintegraments 181.046 236.556 268.108 239.262 362.840    
  Altres ingressos 11.033.344 12.011.968 6.704.522 3.464.861 3.210.672    
  Transferències corrents del sector públic estatal 1.347.620 447.039 429.535 245.425 114.302    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 132.644.650 134.647.308 144.283.221 153.081.316 156.126.132    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 7.199.292 14.601.924 12.519.627 8.050.456 7.726.759    
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 253.150 466.512 120.914 307.317 237.673    
  Transferències corrents d'empreses privades 2.680.579 2.543.108 2.608.884 2.108.429 2.177.840    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.005.980 1.256.050 1.315.795 1.361.964 1.188.477    
  Transferències corrents de l'exterior 4.956.511 5.926.810 5.904.781 4.646.638 4.658.316    
  Ingressos patrimonials 2.457.898 2.700.551 2.888.031 3.521.098 3.578.233    
  Total ingressos corrents  243.280.078 254.241.280 257.135.521 258.199.011 259.849.340    
  Total despeses corrents (1) 238.378.388 244.092.756 248.471.272 254.604.498 243.204.742    
  Subvenció pública per estudiant (2) 6.980 7.337 7.050 7.540 7.583    
                 
                 
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2018)  
                 
                 
  INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018    
  Preus públics 60.998.158 60.842.211 60.981.103 61.798.962 59.278.441    
  Prestació de serveis 21.584.830 21.623.056 20.908.982 20.297.012 21.156.938    
  Venda de béns 62.187 42.272 46.617 34.101 32.717    
  Reintegraments 188.161 245.803 274.283 242.085 362.840    
  Altres ingressos 11.466.959 12.481.547 6.858.934 3.505.746 3.210.672    
  Transferències corrents del sector públic estatal 1.400.582 464.515 439.428 248.321 114.302    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 137.857.635 139.911.017 147.606.205 154.887.676 156.126.132    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 7.482.227 15.172.751 12.807.966 8.145.451 7.726.759    
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 263.099 484.749 123.699 310.944 237.673    
  Transferències corrents d'empreses privades 2.785.927 2.642.525 2.668.969 2.133.308 2.177.840    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.045.515 1.305.152 1.346.099 1.378.035 1.188.477    
  Transferències corrents de l'exterior 5.151.304 6.158.504 6.040.774 4.701.469 4.658.316    
  Ingressos patrimonials 2.554.494 2.806.122 2.954.545 3.562.647 3.578.233    
  Total ingressos corrents  252.841.078 264.180.224 263.057.604 261.245.759 259.849.340    
  Total despeses corrents (1) 247.746.750 253.634.968 254.193.809 257.608.831 243.204.742    
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.254 7.624 7.213 7.629 7.583    
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.        
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2018/2019.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.    
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2018              
                 
                 
 
               
                 
                 
  En euros constants de 2018              
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  252.841 264.180 263.058 261.246 259.849    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 198.856 200.753 208.587 216.687 215.405    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 78,6% 76,0% 79,3% 82,9% 82,9%    
                 
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Total ingressos corrents  252.841 264.180 263.058 261.246 259.849    
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 247.747 253.635 254.194 257.609 243.205    
                 
                 
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 60.998 60.842 60.981 61.799 59.278    
 
Subvenció Generalitat  137.858 139.911 147.606 154.888 156.126    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 198.856 200.753 208.587 216.687 215.405    
                 
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 30,7% 30,3% 29,2% 28,5% 27,5%    
  Subvenció Generalitat (ordinària) 69,3% 69,7% 70,8% 71,5% 72,5%    
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 6.980 7.337 7.050 7.540 7.583    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2018) 7.254 7.624 7.213 7.629 7.583    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis  
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis