UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
               
               
  INGRESSOS 2012 2013 2014 2015 2016  
  Preus públics 48.848.283 55.601.387 58.691.557 58.553.216 59.608.266  
  Prestació de serveis 24.854.465 21.692.722 20.768.616 20.809.557 20.438.269  
  Venda de béns 127.360 74.770 59.835 40.682 45.568  
  Reintegraments 433.074 245.956 181.046 2.365.573 268.108  
  Altres ingressos 12.210.885 12.440.251 11.033.344 12.011.968 6.704.522  
  Transferències corrents del sector públic estatal 2.319.022 102.760 1.347.620 447.039 429.535  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 136.224.555 134.349.328 132.644.650 134.647.308 144.283.221  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 5.877.761 7.260.826 7.199.292 14.601.924 12.519.627  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 931.222 434.094 253.150 466.512 120.914  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.870.930 2.785.541 2.680.579 2.543.108 2.608.884  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 933.402 934.957 1.005.980 1.256.050 1.315.795  
  Transferències corrents de l'exterior 5.583.925 6.158.345 4.956.511 5.926.810 5.904.781  
  Ingressos patrimonials 1.993.402 2.669.743 2.457.898 2.700.551 2.888.031  
  Total ingressos corrents  243.208.287 244.750.680 243.280.078 256.370.297 257.135.521  
  Total despeses corrents (1) 232.471.513 242.688.047 238.378.388 244.092.756 248.471.272  
  Subvenció pública per estudiant (2) 6.803 6.930 6.980 7.337 7.050  
               
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2015)
               
               
  INGRESSOS 2012 2013 2014 2015 2016  
  Preus públics 49.280.958 55.926.099 59.630.622 59.490.067 59.608.266  
  Prestació de serveis 25.074.614 21.819.407 21.100.914 21.142.510 20.438.269  
  Venda de béns 128.488 75.206 60.793 41.333 45.568  
  Reintegraments 436.910 247.393 183.943 240.341 268.108  
  Altres ingressos 12.319.043 12.512.902 11.209.877 12.204.160 6.704.522  
  Transferències corrents del sector públic estatal 2.339.563 103.360 1.369.182 454.191 429.535  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 137.431.167 135.133.928 134.766.964 136.801.665 144.283.221  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 5.929.823 7.303.229 7.314.481 14.835.555 12.519.627  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 939.470 436.629 257.200 473.976 120.914  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.896.360 2.801.809 2.723.469 2.583.798 2.608.884  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 941.670 940.417 1.022.075 1.276.147 1.315.795  
  Transferències corrents de l'exterior 5.633.384 6.194.310 5.035.815 6.021.639 5.904.781  
  Ingressos patrimonials 2.011.059 2.685.334 2.497.224 2.743.760 2.888.031  
  Total ingressos corrents  245.362.510 246.180.024 247.172.559 258.309.141 257.135.521  
  Total despeses corrents (1) 234.530.634 244.105.345 242.192.442 247.998.240 248.471.272  
  Subvenció pública per estudiant (2) 6.864 6.971 7.091 7.455 7.050  
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.      
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2016/2017.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.  
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2016            
               
               
               
 
             
               
  En euros constants de 2011            
    2012 2013 2014 2015 2016  
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  245.363 246.180 247.173 258.309 257.136  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 186.712 191.060 194.398 196.292 203.891  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 76,1% 77,6% 78,6% 76,0% 79,3%  
               
               
    2012 2013 2014 2015 2016  
  Total ingressos corrents  245.363 246.180 247.173 258.309 257.136  
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 234.531 244.105 242.192 247.998 248.471  
               
               
               
    2012 2013 2014 2015 2016  
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 49.281 55.926 59.631 59.490 59.608  
  Subvenció Generalitat  137.431 135.134 134.767 136.802 144.283  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 186.712 191.060 194.398 196.292 203.891  
 
             
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 26,4% 29,3% 30,7% 30,3% 29,2%  
  Subvenció Generalitat (ordinària) 73,6% 70,7% 69,3% 69,7% 70,8%  
               
    2012 2013 2014 2015 2016  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 6.803 6.930 6.980 7.337 7.050  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2016) 6.864 6.971 7.091 7.455 7.050  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis