UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

                 
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)  
                 
                 
  INGRESSOS 2011 2012 2013 2014 2015    
  Preus públics 36.936.027,3 48.848.283,1 55.601.386,9 58.691.557,1 58.553.215,7    
  Prestació de serveis 27.787.020,9 24.854.465,2 21.692.721,8 20.768.615,7 20.809.556,9    
  Venda de béns 16.019,4 127.360,4 74.769,6 59.835,3 40.681,8    
  Reintegraments 829.335,9 433.073,7 245.956,3 181.045,8 2.365.573,0    
  Altres ingressos 15.463.128,6 12.210.885,2 12.440.251,3 11.033.343,9 12.011.968,3    
  Transferències corrents del sector públic estatal 9.333.966,8 2.319.022,0 102.759,9 1.347.620,5 447.038,7    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 150.751.259,5 136.224.555,5 134.349.327,5 132.644.649,5 134.647.308,2    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 6.815.818,7 5.877.761,1 7.260.826,0 7.199.292,3 14.601.924,4    
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 237.425,3 931.221,5 434.093,8 253.149,7 466.511,8    
  Transferències corrents d'empreses privades 6.155.384,5 2.870.930,5 2.785.541,1 2.680.579,3 2.543.108,0    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 69.505,2 933.402,4 934.957,3 1.005.979,6 1.256.050,1    
  Transferències corrents de l'exterior 5.569.846,3 5.583.924,6 6.158.345,4 4.956.510,9 5.926.809,6    
  Ingressos patrimonials 1.713.236,5 1.993.402,3 2.669.743,2 2.457.898,0 2.700.551,0    
  Total ingressos corrents  261.677.974,9 243.208.287,5 244.750.680,1 243.280.077,6 256.370.297,3    
  Total despeses corrents (1) 251.332.969,5 232.471.512,7 242.688.046,8 238.378.387,9 244.092.756,0    
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.412,3 6.803,4 6.930,2 6.979,8 7.337,2    
                 
                 
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2015)  
                 
                 
  INGRESSOS 2011 2012 2013 2014 2015    
  Preus públics 37.739.981,7 48.504.879,7 55.045.373,0 58.691.557,1 58.553.215,7    
  Prestació de serveis 28.391.836,8 24.679.738,3 21.475.794,6 20.768.615,7 20.809.556,9    
  Venda de béns 16.368,0 126.465,0 74.021,9 59.835,3 40.681,8    
  Reintegraments 847.387,3 430.029,2 243.496,8 181.045,8 2.365.573,0    
  Altres ingressos 15.799.701,1 12.125.042,7 12.315.848,8 11.033.343,9 12.011.968,3    
  Transferències corrents del sector públic estatal 9.537.131,1 2.302.719,3 101.732,3 1.347.620,5 447.038,7    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 154.032.531,0 135.266.896,8 133.005.834,2 132.644.649,5 134.647.308,2    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 6.964.172,7 5.836.440,4 7.188.217,7 7.199.292,3 14.601.924,4    
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 242.593,1 924.675,1 429.752,8 253.149,7 466.511,8    
  Transferències corrents d'empreses privades 6.289.363,4 2.850.747,8 2.757.685,6 2.680.579,3 2.543.108,0    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 71.018,0 926.840,5 925.607,7 1.005.979,6 1.256.050,1    
  Transferències corrents de l'exterior 5.691.080,3 5.544.669,6 6.096.762,0 4.956.510,9 5.926.809,6    
  Ingressos patrimonials 1.750.527,1 1.979.388,7 2.643.045,7 2.457.898,0 2.700.551,0    
  Total ingressos corrents  267.373.691,7 241.498.533,2 242.303.173,3 243.280.077,6 256.370.297,3    
  Total despeses corrents (1) 256.803.515,6 230.837.238,0 240.261.166,4 238.378.387,9 244.092.756,0    
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.573,6 6.755,5 6.860,9 6.979,8 7.337,2    
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.        
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2015/2016.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.    
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2015              
                 
                 
 
               
                 
                 
  En euros constants de 2011              
    2011 2012 2013 2014 2015    
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  267.373,69 241.498,53 242.303,17 243.280,08 256.370,30    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 191.772,5 183.771,8 188.051,2 191.336,2 193.200,5    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 71,7% 76,1% 77,6% 78,6% 75,4%    
                 
                 
    2011 2012 2013 2014 2015    
  Total ingressos corrents  267.373,69 241.498,53 242.303,17 243.280,08 256.370,30    
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 256.803,52 230.837,24 240.261,17 238.378,39 244.092,76    
                 
                 
                 
    2011 2012 2013 2014 2015    
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 37.740,0 48.504,9 55.045,4 58.691,6 58.553,2    
  Subvenció Generalitat  154.032,5 135.266,9 133.005,8 132.644,6 134.647,3    
 
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 191.772,5 183.771,8 188.051,2 191.336,2 193.200,5    
                 
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 19,7% 26,4% 29,3% 30,7% 30,3%    
  Subvenció Generalitat (ordinària) 80,3% 73,6% 70,7% 69,3% 69,7%    
                 
    2011 2012 2013 2014 2015    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 7.412,3 6.803,4 6.930,2 6.979,8 7.337,2    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2015) 7.573,6 6.755,5 6.860,9 6.979,8 7.337,2    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis  
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis