UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014

               
  INGRESSOS 2010 2011 2012 2013 2014  
  Preus públics 33.274.263,6 36.936.027,3 48.848.283,1 55.601.386,9 58.691.557,1  
  Prestació de serveis 35.118.604,5 27.787.020,9 24.854.465,2 21.692.721,8 20.768.615,7  
  Venda de béns 21.688,9 16.019,4 127.360,4 74.769,6 59.835,3  
  Reintegraments 54.112,7 829.335,9 433.073,7 245.956,3 181.045,8  
  Altres ingressos 17.169.704,7 15.463.128,6 12.210.885,2 12.440.251,3 11.033.343,9  
  Transferències corrents del sector públic estatal 10.357.134,1 9.333.966,8 2.319.022,0 102.759,9 1.347.620,5  
  Transferències corrents d'ens vinculats a la UPC 777.763,7 109.037,8 525.346,9 226.755,9 115.033,0  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 183.492.330,1 150.751.259,5 136.224.555,5 134.349.327,5 132.644.649,5  
  Altres transferènices corrents de la Generalitat de Catalunya 9.790.504,3 6.815.818,7 5.877.761,1 7.260.826,0 7.199.292,3  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 224.149,4 128.387,6 405.874,7 207.337,9 138.116,7  
  Transferències corrents d'empreses privades 5.456.193,5 6.155.384,5 2.870.930,5 2.785.541,1 2.680.579,3  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 73.207,2 69.505,2 933.402,4 934.957,3 1.005.979,6  
  Transferències corrents de l'exterior 4.628.976,0 5.569.846,3 5.583.924,6 6.158.345,4 4.956.510,9  
  Ingressos patrimonials 3.246.380,5 1.713.236,5 1.993.402,3 2.669.743,2 2.457.898,0  
  Total ingressos corrents  303.685.013,3 261.677.974,9 243.208.287,5 244.750.680,1 243.280.077,6  
  Total despeses corrents (1) 260.603.966,8 251.332.969,5 232.471.512,7 242.688.046,8 238.378.387,9  
  Subvenció pública per estudiant (2) 9.595,4 7.747,4 7.096,9 7.304,8 7.358,6  
               
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2014)
               
               
  INGRESSOS 2010 2011 2012 2013 2014  
  Preus públics 34.814.479,9 37.739.981,7 48.504.879,7 55.045.373,0 58.691.557,1  
  Prestació de serveis 36.744.192,7 28.391.836,8 24.679.738,3 21.475.794,6 20.768.615,7  
  Venda de béns 22.692,9 16.368,0 126.465,0 74.021,9 59.835,3  
  Reintegraments 56.617,5 847.387,3 430.029,2 243.496,8 181.045,8  
  Altres ingressos 17.964.464,9 15.799.701,1 12.125.042,7 12.315.848,8 11.033.343,9  
  Transferències corrents del sector públic estatal 10.836.550,5 9.537.131,1 2.302.719,3 101.732,3 1.347.620,5  
  Transferències corrents d'ens vinculats a la UPC 813.765,2 111.411,1 521.653,7 224.488,3 115.033,0  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 191.985.917,9 154.032.531,0 135.266.896,8 133.005.834,2 132.644.649,5  
  Altres transferènices corrents de la Generalitat de Catalunya 10.243.692,3 6.964.172,7 5.836.440,4 7.188.217,7 7.199.292,3  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 234.525,0 131.182,1 403.021,4 205.264,5 138.116,7  
  Transferències corrents d'empreses privades 5.708.752,6 6.289.363,4 2.850.747,8 2.757.685,6 2.680.579,3  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 76.595,9 71.018,0 926.840,5 925.607,7 1.005.979,6  
  Transferències corrents de l'exterior 4.843.244,4 5.691.080,3 5.544.669,6 6.096.762,0 4.956.510,9  
  Ingressos patrimonials 3.396.650,7 1.750.527,1 1.979.388,7 2.643.045,7 2.457.898,0  
  Total ingressos corrents  317.742.142,2 267.373.691,7 241.498.533,2 242.303.173,3 243.280.077,6  
  Total despeses corrents (1) 272.666.938,0 256.803.515,6 230.837.238,0 240.261.166,4 238.378.387,9  
  Subvenció pública per estudiant (2) 10.039,6 7.916,1 7.047,0 7.231,7 7.358,6  
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.      
  (2) A partir de l'exercici 2008 es tenen en comptel'estudiantat de màsters universitaris. No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2014/2015.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.  
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2014            
               
               
               
 
             
               
  En euros constants de 2011            
    2010 2011 2012 2013 2014  
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  317.742,14 267.373,69 241.498,53 242.303,17 243.280,08  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 226.800,4 191.772,5 183.771,8 188.051,2 191.336,2  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 71,4% 71,7% 76,1% 77,6% 78,6%  
               
               
    2010 2011 2012 2013 2014  
  Total ingressos corrents  317.742,14 267.373,69 241.498,53 242.303,17 243.280,08  
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 272.666,94 256.803,52 230.837,24 240.261,17 238.378,39  
               
               
               
    2010 2011 2012 2013 2014  
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 34.814,5 37.740,0 48.504,9 55.045,4 58.691,6  
  Subvenció Generalitat (ordinària) 191.985,9 154.032,5 135.266,9 133.005,8 132.644,6  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 226.800,4 191.772,5 183.771,8 188.051,2 191.336,2  
               
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 15,4% 19,7% 26,4% 29,3% 30,7%  
  Subvenció Generalitat (ordinària) 84,6% 80,3% 73,6% 70,7% 69,3%  
               
    2010 2011 2012 2013 2014  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 9.595,4 7.747,4 7.096,9 7.304,8 7.358,6  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2014) 10.039,6 7.916,1 7.047,0 7.231,7 7.358,6  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis