UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013

  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)    
                   
                   
  INGRESSOS 2009 2010 2011 2012 2013      
  Preus públics 30.552.776,9 33.274.263,6 36.936.027,3 48.848.283,1 55.601.386,9      
  Prestació de serveis 37.755.589,6 35.118.604,5 27.787.020,9 24.854.465,2 21.692.721,8      
  Venda de béns 27.390,8 21.688,9 16.019,4 127.360,4 74.769,6      
  Reintegraments 37.131,8 54.112,7 829.335,9 433.073,7 245.956,3      
  Altres ingressos 16.235.961,4 17.169.704,7 15.463.128,6 12.210.885,2 12.440.251,3      
  Transferències corrents del sector públic estatal 11.837.164,2 10.357.134,1 9.333.966,8 2.319.022,0 102.759,9      
  Transferències corrents d'ens vinculats a la UPC 81.680,4 777.763,7 109.037,8 525.346,9 226.755,9      
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 181.797.995,9 183.492.330,1 150.751.259,5 136.224.555,5 134.349.327,5      
  Altres transferènices corrents de la Generalitat de Catalunya 12.672.638,3 9.790.504,3 6.815.818,7 5.877.761,1 7.260.826,0      
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 115.924,1 224.149,4 128.387,6 405.874,7 207.337,9      
  Transferències corrents d'empreses privades 6.098.360,5 5.456.193,5 6.155.384,5 2.870.930,5 2.785.541,1      
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 74.434,2 73.207,2 69.505,2 933.402,4 934.957,3      
  Transferències corrents de l'exterior 3.265.580,5 4.628.976,0 5.569.846,3 5.583.924,6 6.158.345,4      
  Ingressos patrimonials 1.856.574,8 3.246.380,5 1.713.236,5 1.993.402,3 2.669.743,2      
  Total ingressos corrents  302.409.203,3 303.685.013,3 261.677.974,9 243.208.287,5 244.750.680,1      
  Total despeses corrents (1) 261.715.550,8 260.603.966,8 251.332.969,5 232.471.512,7 242.688.046,8      
  Subvenció pública per estudiant (2) (3) 9.211,5 9.109,4 7.412,3 6.803,4 6.930,2      
                   
                   
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2013)    
                   
                   
  INGRESSOS 2009 2010 2011 2012 2013      
  Preus públics 33.258.616,3 35.166.141,4 38.121.193,6 48.994.828,0 55.601.386,9      
  Prestació de serveis 41.099.330,3 37.115.346,1 28.678.623,0 24.929.028,6 21.692.721,8      
  Venda de béns 29.816,6 22.922,1 16.533,4 127.742,5 74.769,6      
  Reintegraments 40.420,3 57.189,3 855.946,8 434.372,9 245.956,3      
  Altres ingressos 17.673.863,6 18.145.924,1 15.959.294,0 12.247.517,9 12.440.251,3      
  Transferències corrents del sector públic estatal 12.885.496,6 10.946.010,6 9.633.465,8 2.325.979,1 102.759,9      
  Transferències corrents d'ens vinculats a la UPC 88.914,3 821.985,1 112.536,4 526.922,9 226.755,9      
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 197.898.535,6 193.925.169,6 155.588.415,2 136.633.229,1 134.349.327,5      
  Altres transferènices corrents de la Generalitat de Catalunya 13.794.962,6 10.347.163,9 7.034.517,9 5.895.394,4 7.260.826,0      
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 126.190,6 236.893,9 132.507,1 407.092,3 207.337,9      
  Transferències corrents d'empreses privades 6.638.448,4 5.766.416,8 6.352.892,3 2.879.543,2 2.785.541,1      
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 81.026,3 77.369,6 71.735,4 936.202,6 934.957,3      
  Transferències corrents de l'exterior 3.554.789,5 4.892.166,1 5.748.565,9 5.600.676,4 6.158.345,4      
  Ingressos patrimonials 2.020.998,3 3.430.960,3 1.768.209,2 1.999.382,5 2.669.743,2      
  Total ingressos corrents  329.191.409,3 320.951.658,8 270.074.436,1 243.937.912,3 244.750.680,1      
  Total despeses corrents (1) 284.893.812,9 275.421.149,5 259.397.490,5 233.168.927,3 242.688.046,8      
  Subvenció pública per estudiant (2) (3) 10.027,3 9.627,3 7.650,1 6.823,8 6.930,2      
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.        
  (2) A partir de l'exercici 2008 es tenen en comptel'estudiantat de màsters universitaris. No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals).       
  (3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat  1.6.1.3.        
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2013                
                   
                   
 
                 
                   
                   
  En euros constants de 2011                
    2009 2010 2011 2012 2013      
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  329.191,41 320.951,66 270.074,44 243.937,91 244.750,68      
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 231.157,2 229.091,3 193.709,6 185.628,1 189.950,7      
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 70,2% 71,4% 71,7% 76,1% 77,6%      
                   
                   
    2009 2010 2011 2012 2013      
  Total ingressos corrents  329.191,41 320.951,66 270.074,44 243.937,91 244.750,68      
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 284.893,81 275.421,15 259.397,49 233.168,93 242.688,05      
                   
                   
                   
    2009 2010 2011 2012 2013      
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 33.258,6 35.166,1 38.121,2 48.994,8 55.601,4      
  Subvenció Generalitat (ordinària) 197.898,5 193.925,2 155.588,4 136.633,2 134.349,3      
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 231.157,2 229.091,3 193.709,6 185.628,1 189.950,7      
                   
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 14,4% 15,4% 19,7% 26,4% 29,3%      
  Subvenció Generalitat (ordinària) 85,6% 84,6% 80,3% 73,6% 70,7%      
                   
    2009 2010 2011 2012 2013      
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 9.211,5 9.109,4 7.412,3 6.803,4 6.930,2      
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2011) 10.027,3 9.627,3 7.650,1 6.823,8 6.930,2      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis    
                   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis