UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019

                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  81.251.546 27,5%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  190.920.340 64,7%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  174.928.309 59,3%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  54.856.074 18,6%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  3.264.375 1,1%       Cap. 3r. Despeses financeres  881.958 0,3%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  35.520.806 12,0%       Cap. 4t. Transferències corrents  12.226.079 4,1%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  29.816.961 10,1%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  6.263.624 2,1%    
  Total d'ingressos 294.965.036 100,0%       Total de despeses 294.965.036 100,0%