UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

                     
  Ingressos Import %       Despeses Import %  
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  81.535.424 28,8%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  182.361.376 64,5%  
  Cap. 4t. Transferències corrents  164.226.486 58,1%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  50.889.268 18,0%  
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  3.017.896 1,1%       Cap. 3r. Despeses financeres  925.431 0,3%  
  Cap. 7è. Transferències de capital  33.926.280 12,0%       Cap. 4t. Transferències corrents  12.580.937 4,5%  
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  29.120.537 10,3%  
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  6.828.537 2,4%  
  Total d'ingressos 282.706.086 100,0%       Total de despeses 282.706.086 100,0%