UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017

                       
                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  81.288.736 28,7%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  182.983.800 64,6%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  168.662.585 59,6%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  51.343.297 18,1%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  2.687.613 0,9%       Cap. 3r. Despeses financeres  977.245 0,3%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  30.546.320 10,8%       Cap. 4t. Transferències corrents  12.547.722 4,4%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  28.486.252 10,1%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  6.846.938 2,4%    
  Total d'ingressos 283.185.254 100,0%       Total de despeses 283.185.254 100,0%