UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014

                     
  Ingressos Import %       Despeses Import %  
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 82.313.055 31,3%       Cap. 1r. Remuneracions de personal 167.115.845 63,6%  
  Cap. 4t. Transferències corrents 146.705.899 55,8%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis 46.677.629 17,8%  
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials 2.098.009 0,8%       Cap. 3r. Despeses financeres 2.844.000 1,1%  
  Cap. 7è. Transferències de capital 31.787.465 12,1%       Cap. 4t. Transferències corrents 11.591.782 4,4%  
  Cap. 8è. Actius financers - -       Cap. 6è. Inversions reals 29.975.393 11,4%  
  Cap. 9è. Préstecs - -       Cap. 9è. Variació de passius financers 4.699.779 1,8%  
  Total d'ingressos 262.904.428 100,0%       Total de despeses 262.904.428 100,0%