UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

         
  EDIFICIS Estat Import  
  D3 Mòdul del Campus Nord Acabat  43.777,95  
  TR1 Edifici TR1 de Terrassa: Instal·lació d'un ascensor Acabat  53.959,36  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS    97.737,31