UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014

           
  EDIFICIS Incorporacions de l'any 2014  
  Import edificis Import instal·lacions Import Total  
  EDIFICIS EN CURS  
  CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  ETSEIB  36.114,98  -  36.114,98  
  CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial)  7.934.488,30  -  7.934.488,30  
  CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB  971.730,43  -  971.730,43  
  CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB  952.677,10  -  952.677,10  
  OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  303.657,78  -  303.657,78  
  TOTAL EN EDIFICIS EN CURS  10.198.668,59  -  10.198.668,59  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS  10.198.668,59  -  10.198.668,59