UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019

         
  BALANÇ DE SITUACIÓ      
         
  ACTIU 2018 2019  
  A) ACTIU NO CORRENT 334.373.640 370.543.049  
  Immobilitzat intangible 1.916.115 45.523.718  
       Aplicacions informàtiques 367.471 324.981  
       Inversiones sobre actius utilitzats en règim d'arrendament 1.500.081 45.198.737  
       Altre immobilitzat intangible 48.563    
  Immobilitzat material 328.532.564 322.071.386  
       Terrenys 40.622.711 40.622.711  
       Construccions 266.753.890 260.955.956  
       Infraestructures 8.201.357 7.778.271  
       Altre immobilitzat material 12.134.342 11.840.686  
       Immobilitzat en curs i a compte 820.264 873.761  
  Inversions financeres a llarg termini amb entitats del grup 1.194.668 1.194.668  
  Inversions financeres a llarg termini  2.730.292 1.753.277  
  B) ACTIU CORRENT 46.313.541 39.257.433  
  Deutors i altres comptes a cobrar 43.187.517 35.880.106  
      Deutors per operacions de gestió 42.402.398 35.249.571  
       Altres comptes a cobrar 785.119 630.535  
  Inversions financeres a curt termini en entitatsdel grup 39.290 39.290  
  Inversiones financeres a curt termini 1.756.062 1.977.812  
  Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.330.673 1.360.226  
  TOTAL ACTIU 380.687.181 409.800.482  
         
         
  PASSIU 2018 2019  
  A) PATRIMONI NET 169.524.834 229.283.269  
  Patrimoni aportat 145.814.114 0  
  Patrimoni generat -161.225.473 -67.849.225  
  Resultat d'exercicis anteriors -175.643.809 -74.212.535  
  Resultat de l'exercici 14.418.336 6.363.309  
  Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 184.936.192 297.132.494  
  B) PASSIU NO CORRENT 64.871.880 34.229.956  
  Provisions a llarg termini 27.909.890 8.446.554  
  Deutes a llarg termini 36.925.788 25.749.493  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 36.202 33.909  
  C) PASSIU CORRENT 146.290.467 146.287.258  
  Provisions a curt termini 12.715.679 10.900.562  
  Deute a curt termini 62.120.439 67.775.547  
       Deute amb entitats de crèdit 23.970.861 21.602.492  
       Altres deutes 38.149.578 46.173.055  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 1.566.780 1.733.072  
  Creditors i altres comptes a pagar 24.522.563 21.536.016  
       Creditors per operacions de gestió 9.767.042 5.780.681  
       Altres comptes a pagar 729.249 1.299.030  
       Administracions públiques 14.026.273 14.456.305  
  Ajustaments per periodificació 45.365.005 44.342.060  
  TOTAL PASSIU         380.687.181             409.800.483      
  Balanç auditat per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (exercici 2019)
Balanç auditat per Ernst & Young, SL. ( exercici 2018)
 
         
         
         
         
         
  COMPTE DE RESULTATS      
         
  INGRESSOS 2018 2019  
  Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 259.095.217 217.276.750  
  Vendes netes i prestació de serveis 81.808.747 88.263.976  
  Altres ingressos de gestió ordinària 4.600.158 5.504.304  
  Excés de provisions 1.657.076 2.134.690  
  TOTAL INGRESSOS         347.161.198             313.179.721      
         
  DESPESES 2018 2019  
  Despeses de personal 223.853.353 218.408.723  
  Transferències i subvencions concedides 26.294.846 23.698.075  
  Altres despeses de gestió ordinària 48.085.810 48.772.469  
  Amortització de l'immobilitzat 13.414.894 13.016.289  
  Altres partides no ordinàries (despeses) 19.584.583 1.770.307  
  Despeses financeres 1.509.376 1.154.311  
  TOTAL DESPESES         332.742.862             306.820.174      
         
  Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici 14.418.336 6.359.547  
         
         
         
         
         
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT      
         
  DRETS RECONEGUTS DE L'EXERCICI 2018 2019  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 84.041.616 86.346.857  
  Cap. 4t Transferències corrents 172.229.499 175.534.299  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 3.578.233 4.092.141  
  Cap. 7è Transferències de capital 44.146.534 44.410.305  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  48.125  9.386  
  Cap. 9è Passius financers 5.756 38.882.670  
  TOTAL DRETS RECONEGUTS         304.049.763             349.275.657      
         
  OBLIGACIONS RECONEGUDES DE L'EXERCICI 2018 2019  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 200.628.464 207.509.605  
  Cap. 2n Despeses corrents 38.583.372 40.970.206  
  Cap. 3r Despeses financeres 946.070 1.279.452  
  Cap. 4t Transferències corrents 15.594.843 14.421.136  
  Cap. 6è Inversions reals 27.067.942 28.332.215  
  Cap. 7è Transferències de capital 11.693.681 7.573.236  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 1.196 1.062  
  Cap. 9è Passius financers 9.831.360 54.931.262  
  TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES         304.346.929             355.018.174      
       
  RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets reconeguts - obligacions reconegudes)   -           5.742.517      
  Finançament amb romanent específic 2018   132.170.213  
  Liquidació de l'exercici   126.427.696  
  Romanent afectat 2019   124.026.419  
  Superàvit total de l'exercici 2019   1.949.325  
  Exercici corrent 2019   1.949.325  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2018   -104.784.769  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2019   -102.835.445  
  Dades a 31/12/2019