UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

         
  BALANÇ DE SITUACIÓ      
         
  ACTIU 2017 2018  
  Immobilitzat intangible 1.965.203 1.916.115  
       Aplicacions informàtiques 338.858 367.471  
       Inversiones sobre actius utilitzats en règim d'arrendament 1.580.165 1.500.081  
       Altre immobilitzat intangible 46.180 48.563  
  Immobilitzat material 336.876.450 328.532.564  
       Terrenys 40.622.711 40.622.711  
       Construccions 272.044.994 266.753.890  
       Infraestructures 10.478.442 8.201.357  
       Altre immobilitzat material 12.810.240 12.134.342  
       Immobilitzat en curs i a compte 920.063 820.264  
  Inversions financeres a llarg termini amb entitats del grup 817.995 1.194.668  
  Inversions financeres a llarg termini  3.532.611 2.730.292  
  Deutors i altres comptes a cobrar 42.780.794 43.226.806  
      Deutors per operacions de gestió 9.733.862 6.371.797  
       Altres comptes a cobrar   824.408  
      Administracions públiques 33.046.933 36.030.601  
  Inversiones financeres a curt termini   1.756.062  
  Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.473.573 1.330.673  
  TOTAL ACTIU 392.446.627 380.687.181  
         
         
  PASSIU 2017 2018  
  Patrimoni aportat 145.814.114 145.814.114  
  Resultat d'exercicis anteriors -188.757.978 -175.643.809  
  Resultat de l'exercici 13.114.170 14.418.336  
  Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 189.063.713 184.936.192  
  Provisions a llarg termini 4.307.617 27.909.890  
  Deutes a llarg termini 43.627.410 36.925.788  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini   36.202  
  Provisions a curt termini   12.715.679  
  Deute a curt termini 26.751.415 62.120.439  
       Deute amb entitats de crèdit 26.751.415 23.970.861  
       Altres deutes   38.149.578  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini   1.566.780  
  Creditors i altres comptes a pagar 51.012.846 24.522.563  
       Creditors per operacions de gestió 14.262.652 9.767.042  
       Altres comptes a pagar 23.375.988 729.249  
       Administracions públiques 13.374.206 14.026.273  
  Ajustaments per periodificació 107.513.322 45.365.005  
  TOTAL PASSIU         392.446.627             380.687.181      
  Balanç auditat per Ernst & Young, SL.  
         
         
         
         
         
  COMPTE DE RESULTATS      
         
  INGRESSOS 2017 2018  
  Ingressos tributaris i cotitzacions socials 72.838.360 65.042.389  
  Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 221.808.564 259.095.217  
  Vendes netes i prestació de serveis 17.489.247 16.766.358  
  Altres ingressos de gestió ordinària 4.559.033 4.600.158  
  Excés de provisions 2.537.358 1.657.076  
  TOTAL INGRESSOS         319.232.563             347.161.198      
         
  DESPESES 2017 2018  
  Despeses de personal 216.552.570 223.853.353  
  Transferències i subvencions concedides 26.173.119 26.294.846  
  Altres despeses de gestió ordinària 46.344.050 48.085.810  
  Amortització de l'immobilitzat 13.722.211 13.414.894  
  Altres partides no ordinàries (despeses) 2.027.058 19.584.583  
  Despeses financeres 1.299.385 1.509.376  
  TOTAL DESPESES         306.118.393             332.742.862      
         
  Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici 13.114.170 14.418.336  
         
         
         
         
         
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT      
         
  DRETS RECONEGUTS DE L'EXERCICI 2017 2018  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 84.876.366 84.041.616  
  Cap. 4t Transferències corrents 172.476.539 172.229.499  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 3.521.098 3.578.233  
  Cap. 7è Transferències de capital 50.724.739 44.146.534  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  87.801  48.125  
  Cap. 9è Passius financers 7.792.375 5.756  
  TOTAL DRETS RECONEGUTS         319.478.919             304.049.763      
         
  OBLIGACIONS RECONEGUDES DE L'EXERCICI 2017 2018  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 200.503.442 200.628.464  
  Cap. 2n Despeses corrents 37.898.520 38.583.372  
  Cap. 3r Despeses financeres 932.903 946.070  
  Cap. 4t Transferències corrents 16.202.536 15.594.843  
  Cap. 6è Inversions reals 31.071.640 27.067.942  
  Cap. 7è Transferències de capital 15.474.722 11.693.681  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 900 1.196  
  Cap. 9è Passius financers 8.353.503 9.831.360  
  TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES         310.438.165             304.346.929      
       
  RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets reconeguts - obligacions reconegudes) -              297.166      
  Finaçament amb romanent específic 2017   135.130.627  
  Liquidació de l'exercici   134.833.461  
  Romanent afectat 2018   132.170.213  
  Superàvit total de l'exercici 2018   2.040.000  
  Exercici corrent 2018   2.040.000  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2017 -106.824.769  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2018   -104.784.769  
  Dades a 31/12/2018