UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

           
  BALANÇ DE SITUACIÓ        
           
  ACTIU 2014 2015 2016  
  Immobilitzat immaterial 4.255.853 2.709.572 2.157.989  
  Immobilitzat material 304.335.637 341.526.286 340.117.054  
  Immobilitzat financer 1.431.767 1.120.404 834.880  
  Deutors a llarg termini 29.173.463 28.181.502 5.478.412  
  Deutors per drets reconeguts 48.164.598 60.880.227 57.134.277  
  Tresoreria 500.052 679.580 2.041.695  
  TOTAL ACTIU 387.861.370 435.097.571 407.764.307  
           
           
  PASSIU 2014 2015 2016  
  Fons propis -56.366.962 -44.306.392 -42.943.864  
  Patrimoni -49.093.005 -53.572.286 -41.511.716  
  Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774 -6.273.774  
  Patrimoni rebut en cessió 3.479.098 3.479.098 3.479.098  
  Resultat de l'exercici -4.479.281 12.060.570 1.362.528  
  Ingressos a distribuir en diversos exercicis 151.515.567 188.643.821 189.319.017  
  Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 6.954.446 3.327.171  
  Creditors a llarg termini 56.949.557 53.106.347 45.204.645  
  Creditors a curt termini 85.907.201 97.549.204 97.168.293  
  Creditors pressupostaris 22.623.368 36.186.444 29.849.154  
  Administracions públiques 14.186.853 13.743.445 12.965.626  
  Deute a curt termini amb entitats de crèdit 28.162.632 20.940.910 24.168.887  
  Altres creditors no pressupostaris 20.934.348 26.678.405 30.184.626  
  Ajustaments per periodificació 142.901.561 133.150.145 115.689.045  
  TOTAL PASSIU         387.861.370             435.097.571             407.764.307      
  El balanç dels exercicis 2014 i 2015 ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL. El 2016 ha estat auditat per Ernest & Young, S.L.  
           
           
           
           
           
  COMPTE DE RESULTATS        
           
  INGRESSOS 2014 2015 2016  
  Vendes i prestacions de serveis 24.029.905 23.998.898 20.170.873  
  Altres ingressos de gestió ordinària 67.719.574 67.827.139 69.056.133  
  Preus públics de matrícula i taxes 63.951.140 63.769.283 64.222.158  
  Altres ingressos 3.748.050 4.057.569 4.833.707  
  Interessos 20.384 287 268  
  Transferències i subvencions 183.815.046 211.825.011 210.401.221  
  Beneficis i ingressos extraordinaris 9.009.539 5.120.223 8.220.420  
  TOTAL INGRESSOS         284.574.064             308.771.271             307.848.647      
           
  DESPESES 2014 2015 2016  
  Despeses de funcionament 261.969.649 263.581.180 270.105.430  
  Despeses de personal 199.580.014 205.795.525 209.170.605  
       Sous i salaris 167.181.996 173.671.026 177.201.127  
       Cotitzacions socials 32.398.018 32.124.499 31.969.478  
  Dotació d'amortització de l'immobilitzat 15.722.851 14.059.106 13.217.159  
  Altres despeses de gestió 43.868.813 42.668.474 46.890.244  
  Despeses financeres 2.797.971 1.058.075 827.422  
  Transferències i subvencions 24.281.862 29.172.607 28.751.702  
  Pèrdues i despeses extraordinàries 2.801.834 3.956.914 7.628.987  
  TOTAL DESPESES         289.053.345             296.710.701             306.486.119      
           
  ESTALVI (DESESTALVI) -4.479.281 12.060.570 1.362.528  
           
           
           
           
           
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT        
           
  DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2014 2015 2016  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 90.734.398 91.651.978 87.064.733  
  Cap. 4t Transferències corrents 150.112.393 159.888.751 167.182.757  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 2.457.898 2.700.551 2.888.031  
  Cap. 7è Transferències de capital 54.191.129 84.232.951 51.852.155  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  -  23.514  -  
  Cap. 9è Passius financers 28.163.000 690.213 5.416.392  
  TOTAL DRETS LIQUIDATS         325.658.817             339.187.957             314.404.068      
           
  OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2014 2015 2016  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 183.911.589 191.750.276 195.336.180  
  Cap. 2n Despeses corrents 37.597.465 37.976.042 37.743.454  
  Cap. 3r Despeses financeres 2.837.493 827.751 698.608  
  Cap. 4t Transferències corrents 16.869.334 14.366.438 15.391.638  
  Cap. 6è Inversions reals 35.286.856 72.036.625 30.819.021  
  Cap. 7è Transferències de capital 9.089.801 11.072.746 17.485.446  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 1.041 1.450 1.042  
  Cap. 9è Passius financers 4.404.620 11.330.434 6.879.371  
  TOTAL OBLIGACIONS         289.998.198             339.361.762             304.354.760      
         
  DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES           10.049.308      
  Finaçament amb romanent específic 2015     118.579.656  
  Provisió insolvències acumulada 2015     1.745.719  
  Liquidació de l'exercici     130.374.683  
  Romanent afectat 2016     127.575.695  
  Romanent afectat 2016 Insolvències     940.226  
  Romanent afectat 2016 Projectes Impacto i altres projectes recerca   518.581  
  Superàvit total de l'exercici 2016     1.340.182  
  Exercici corrent 2016     1.340.182  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2015   -109.990.080  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2016     -108.649.898