UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

           
  BALANÇ DE SITUACIÓ        
           
  ACTIU 2014 2015    
  Immobilitzat immaterial 4.255.853 2.709.572    
  Immobilitzat material 304.335.637 341.526.286    
  Immobilitzat financer 1.431.767 1.120.404    
  Deutors a llarg termini 29.173.463 28.181.502    
  Deutors per drets reconeguts 48.164.598 60.880.227    
  Tresoreria 500.052 679.580    
  TOTAL ACTIU 387.861.370 435.097.571    
           
           
  PASSIU 2014 2015    
  Fons propis -56.366.962 -44.306.392    
  Patrimoni -49.093.005 -53.572.286    
  Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774    
  Patrimoni rebut en cessió 3.479.098 3.479.098    
  Resultat de l'exercici -4.479.281 12.060.570    
  Ingressos a distribuir en diversos exercicis 151.515.567 188.643.821    
  Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 6.954.446    
  Creditors a llarg termini 56.949.557 53.106.347    
  Creditors a curt termini 85.907.201 97.549.204    
  Creditors pressupostaris 22.623.368 36.186.444    
  Administracions públiques 14.186.853 13.743.445    
  Deute a curt termini amb entitats de crèdit 28.162.632 20.940.910    
  Altres creditors no pressupostaris 20.934.348 26.678.405    
  Ajustaments per periodificació 142.901.561 133.150.145    
  TOTAL PASSIU         387.861.370             435.097.571        
  Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL.        
           
           
           
           
           
  COMPTE DE RESULTATS        
           
  INGRESSOS 2014 2015    
  Vendes i prestacions de serveis 24.029.905 23.998.898    
  Altres ingressos de gestió ordinària 67.719.574 67.827.139    
  Preus públics de matrícula i taxes 63.951.140 63.769.283    
  Altres ingressos 3.748.050 4.057.569    
  Interessos 20.384 287    
  Transferències i subvencions 183.815.046 211.825.011    
  Beneficis i ingressos extraordinaris 9.009.539 5.120.223    
  TOTAL INGRESSOS         284.574.064             308.771.271        
           
  DESPESES 2014 2015    
  Despeses de funcionament 261.969.649 263.581.180    
  Despeses de personal 199.580.014 205.795.525    
       Sous i salaris 167.181.996 173.671.026    
       Cotitzacions socials 32.398.018 32.124.499    
  Dotació d'amortització de l'immobilitzat 15.722.851 14.059.106    
  Altres despeses de gestió 43.868.813 42.668.474    
  Despeses financeres 2.797.971 1.058.075    
  Transferències i subvencions 24.281.862 29.172.607    
  Pèrdues i despeses extraordinàries 2.801.834 3.956.914    
  TOTAL DESPESES         289.053.345             296.710.701        
           
  ESTALVI (DESESTALVI) -4.479.281 12.060.570    
           
           
           
           
           
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT        
           
  DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2014 2015    
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 90.734.398 91.651.978    
  Cap. 4t Transferències corrents 150.112.393 159.888.751    
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 2.457.898 2.700.551    
  Cap. 7è Transferències de capital 54.191.129 84.232.951    
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  -  23.514    
  Cap. 9è Passius financers 28.163.000 690.213    
  TOTAL DRETS LIQUIDATS         325.658.817             339.187.957        
           
  OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2014 2015    
  Cap. 1r Remuneracions de personal 183.911.589 191.750.276    
  Cap. 2n Despeses corrents 37.597.465 37.976.042    
  Cap. 3r Despeses financeres 2.837.493 827.751    
  Cap. 4t Transferències corrents 16.869.334 14.366.438    
  Cap. 6è Inversions reals 35.286.856 72.036.625    
  Cap. 7è Transferències de capital 9.089.801 11.072.746    
  Cap. 8è Adquisició d'accions 1.041 1.450    
  Cap. 9è Passius financers 4.404.620 11.330.434    
  TOTAL OBLIGACIONS         289.998.198             339.361.762        
  Drets liquidats -  Obligacions contretes   -173.805    
  Finançament amb romanent específic 2014   127.883.030    
  Liquidació de l'exercici   127.709.225    
  Romanent afectat 2015   125.214.016    
  Romanent afectat 2015 Insolvències   327.650    
  Romanent afectat 2015 Projectes Impacto   441.793    
  Superàvit total de l'exercici 2015   1.725.767    
  Exercici corrent 2015   1.725.767    
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2014   -111.715.846    
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2015   -109.990.080